Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowyPowrót

Wyniki przetargu:

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM

UG 3411/PN/7/07

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy.

Wybrano ofertę:

MWM Spółka z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Grottgera 35
Cena oferty - 1 646 785.28 zł (brutto)


W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


Oświęcim dnia: 2007-06-19
_____________________________________________

Oświęcim, 16 maja 2007

Zmiana zapisów SWIZ - pdf: kliknij aby pobrać

_____________________________________________

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 Oświęcim

UG 3411/PN/7/07

Oświęcim dnia: 2007-05-10


O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetarg nieograniczony, na:
udowa Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert wszystkim zebranym. W przypadku nieobecności na otwarciu ofert, informacje wynikające z ust. 3 przekazuje niezwłocznie na wniosek Wykonawcy.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej i rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

____________________________________________

UG 3411/PN/7/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy

Wspólny Słownik Zamówień: 45200000-9

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2007-11-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 14 000.00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100 zł)

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-06-05 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-06-05 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p.zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:
Plik do pobrania: (1) SIWZ
Plik do pobrania: (2) Wzór formularza oferty
Plik do pobrania: (3) Załacznik Nr 1 do formularza oferty
Plik do pobrania: (4) Wzór umowy


Plik do pobrania: (5-7) Specyfikacja techniczna.ZIP
Plik do pobrania: (8-38) TOM I.ZIP
Plik do pobrania: (39-44) TOM II.ZIP
Plik do pobrania: (45-54) TOM III.ZIP
Plik do pobrania: (55-68) TOM IV.ZIP
Plik do pobrania: (69-78) TOM V.ZIP
Plik do pobrania: (79-84) TOM VI.ZIP
Plik do pobrania: (85-88) TOM VII.ZIP
Plik do pobrania: (89-92) TOM VIII.ZIP
Plik do pobrania: (95-114) TOM IX.zip
Plik do pobrania: (115-136) TOM IX.ZIP
Plik do pobrania: (137-138) TOM X.ZIP
Plik do pobrania: (139-141) TOM XI - przedmiar robot.ZIP
Plik do pobrania: (142-143) TOM XI - przedmiar robot.ZIP
Plik do pobrania: (93-94) TOM IX.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl