Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P.w Kamionce MałejPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Sz.P. w Kamionce Małej

Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2007-07-15
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie merytorycznym:
1 Jan Orzeł - Inspektor tel. (018) 3333068
2 Damian Bogacz – Informatyk tel. (018 ) 3333076 wewn. 51
• w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068 wewn.51


Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2007-05-21 do godz. 09:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2 Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu
Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2007-04-18
Data publikacji: 2007-05-04

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: ---
Cena najdrozszej: ---Pismo: 341/8/2007/4 Laskowa dnia: 2007-05-21

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Urząd Gminy,
Laskowa 643 ,
34-602 Laskowa, woj. małopolskie,
tel. (018)018 3333068, fax (018)3333076,
www.laskowa.iap.pl e-mail: gmina@laskowa.iap.pl


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Adaptacja i doposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
w Sz.P. w Kamionce Małej”

UZASADNIENIE

Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie, gdyż cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekroczyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono z postępowania żadnego z wykonawców
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego
w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane poniżej 60 000.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: Z 2 - przedmiar.pdf
Plik do pobrania: Z3 - wykaz sprzętu.pdf
Plik do pobrania: Z4 - biurka.pdf
Plik do pobrania: Z5 - meble.pdf
Plik do pobrania: Z6 - wykaz sprzętu nagł.pdf
Plik do pobrania: Z7 - bilard.pdf
Plik do pobrania: Z8 - stół tenisowy.pdf
Plik do pobrania: Z9 - pikaryzki.pdf
Plik do pobrania: z 10 - Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: Z 11 - wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf
Plik do pobrania: Z12 - Projekt umowy na roboty.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl