Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"Powrót

I-2228/7/07-9
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na: "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"
Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
1.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
2.Określenie przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
CZĘŚĆ I
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie drzwi wewnętrznych w budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 1
CZĘŚĆ II
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie drzwi wewnętrznych, malowanie dachu w budynku przy ul. Limanowskiego 32

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4.Termin realizacji zamówienia: 13 lipca 2007
5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą 3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
6.Kryteria oceny ofert-cena 100%
7.Termin składania ofert: do dnia 09.05.2007r. godz. 9.50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
8.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
9.Termin otwarcia ofert: 09.05.2007 godz. 10.00 w sali Magistrat, ul.Powstania Warszawskiego 1
10.Informacje na temat przetargu udziela: Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8.00 - 16.00 fax (012) 289-32-00.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej


Wieliczka, dnia 30.04.2007 r.

Data publikacji: 2007-04-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -

WI-2228/7/07-9Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 09.05.2007r. Zamawiający na podstawie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrał dla części II jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Zakład Usługowo- Handlowy "MAPEX" os. Szymanowskiego 3/23, 32-020 Wieliczka
Powyższa oferty uznano za najkorzystniejszą, gdyż cena była jedynym kryterium oceny ofert.
Część I z powodu braku złożonych ofert unieważniono.

Wieliczka, 09.05.2007r.


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl