Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowejPowrót

Kamienica, 30.04.2007r.
341/ZP/3/07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
w trybie: przetarg nieograniczony
(zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r., Dz.U.Nr19 poz.177)
działając w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późń. zmianami/, zwanej dalej ustawą zaprasza do udziału w postępowaniu
powyżej 60 000 euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Zamawiający
1. Urząd Gminy Kamienica
34-608 Kamienica 420
tel.(018) 332 30 04 fax (018) 332 30 51, 3323-004
Adres e-mail: ug_kamienica420@pro.onet.pl
II. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
2. Nazwa zamówienia: „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”
3. Przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje: wykonanie podbudowy z nawierzchnią bitumiczną o łącznej dł. 6280mb. na 31 odcinkach dróg osiedlowych w Gminie Kmaienica.(15700m2 nawierzchni bitumicznej)
zadanie nr 1 : Kamienica
Drogi Osiedlowe zakres
- Kropatwy, Pustki, Świnki, Łęgi, Kasprzyki i Zamoście,
Pierzgi, Wójciaki, Rusnaki, Opydy-Kuligi, Udzielówka,
Kramarzówka-Kąty, Połanki 2080 mb. (podbudowa, nawierzchnia bitumiczna)
zadanie nr 2 : Szczawa zakres
- Bulandy, Białe, Szałasie, Olsze, Buków,
Chlipały, Zamoście, Mazury, Magorzyca 1700 mb. (podbudowa, nawierzchnia bitumiczna)
zadanie nr 3 : Zalesie zakres
- Baziaki, Staronie. Czechy,Wierzyka, Sopaty 1300 mb. (podbudowa, nawierzchnia bitumiczna)
zadanie nr 4 : Zbludza zakres
- Brzeczki, Kosarzyska, Zawodzie 680 mb. (podbudowa, nawierzchnia bitumiczna)
zadanie nr 5 : Zasadne zakres
- Gorcowiaki, Farony 520 mb. (podbudowa, nawierzchnia bitumiczna
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.
Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia 30 sierpnia 2007 roku
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
III. Informacje proceduralne
1. Wymagane wadium: 10 000,00zł
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 spełniający wymogi srt. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz inne wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków.
3. Informacji w sprawie przetargu udzielają:
Zagadnienia merytoryczne: Władysław Bulanda tel. (018) 3323-004 wew. 34, pokój 19 w godz. 8.00-15.00
Zagadnienia proceduralne: Marian Kulig ug_kamienica420@pro.onet.pl tel. (018) 3323-004 wew. 23, pokój 1w gdz. 8.00-15.00
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 1, dostępna
do 29 maja 2007r., (siedziba Zamawiającego- dyskietka-koszt nośnika, ksero – koszt kserokopii), bezpłatnie strona internetowa
IV. Kryteria wyboru
1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
2. Termin i miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego 29 maja 2007r. godz. 10:00, pok. 11 (sekretariat)
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29 maja 2007r. godz. 10:15, pok. 19 (sala konferencyjna)
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty składania ofert
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdzielnik:
1x strona internetowa BIP-u i UG Kamienica
1x tablica ogłoszeń UG
1 x a/a


Data publikacji: 2007-04-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 753 769,66
Cena najdrozszej: 1 308 120,83


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Stanisław Tomaszek
Regon: MALOPOLSK

34-604 Przyszowa 167
Powiat LIMANOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon:
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 753 769,66 w tym VAT
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 753 769.66
Cena najdrozszej: 1 308 120.83


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Stanisław Tomaszek
Regon: MALOPOLSK

34-604 Przyszowa 167
Powiat LIMANOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon:
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 753 769,66 w tym VAT
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 753 769.66
Cena najdrozszej: 1 308 120.83


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Stanisław Tomaszek
Regon: MALOPOLSK

34-604 Przyszowa 167
Powiat LIMANOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon:
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 753 769,66 w tym VAT
Zadania:Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 753 769.66
Cena najdrozszej: 1 308 120.83


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Stanisław Tomaszek
Regon: MALOPOLSK

34-604 Przyszowa 167
Powiat LIMANOWSKI
Wojewodztwo MAŁOPOLSKIE
Telefon:
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 753 769,66 w tym VAT
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ Odbudowa infrastruktury drogowej 2007.pdf
Plik do pobrania: zalaczniki341_ZP_3_07.zip
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl