Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Powrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci Nawojowa - Żeleźnikowa Mała na terenie osiedla „Podkamienne” do osiedla „Kozerówka” na odcinku ok. 1,5 km” w dniu 21 maja 2007 r. udzielił zamówienia firmie pn. Zakład Usług Projektowych Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego „BARWOD” Marian Baran z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Górki Zawadzkie 73 b.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.INFORMACJA O WYNKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci Nawojowa - Żeleźnikowa Mała na terenie osiedla „Podkamienne” do osiedla „Kozerówka” na odcinku ok. 1,5 km”.


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Zakład Usług Projektowych Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego „BARWOD” z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Górki Zawadzkie 73 b.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
od projektowanej sieci Nawojowa - Żeleźnikowa Mała na terenie osiedla „Podkamienne” do osiedla „Kozerówka” na odcinku ok. 1,5 km.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163ze zm.) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
tel. 018 445 70 67 lub 68
fax 018 445 70 10
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od projektowanej sieci Nawojowa - Żeleźnikowa Mała na terenie osiedla „Podkamienne” do osiedla „Kozerówka” na odcinku ok. 1,5 km.
Projekt budowlany musi spełniać wszelkie wymogi Prawa budowlanego i przepisów z nim związanych oraz zawierać uzgodnienia i pozwolenia instytucji i właścicieli działek, przez które przebiegać będzie sieć wodno - kanalizacyjna, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie z dokumentami wynikającymi z procedur przewidzianych w pozostałych przepisach w tym ustawy Prawo ochrony środowiska.
Kompletna dokumentacja składać będzie się z:
1. Projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz niezbędnymi urządzeniami sieciowymi i zasilaniem w dostosowaniu do przyjętych rozwiązań projektowych w ilości po 6 kompletów. Orientacyjna długość trasy wynosi ok. 1,5 km
2. Kosztorysu inwestorskiego po dwa egzemplarze dla:
- sieci kanalizacyjnej bez przyłączy;
- przyłączy kanalizacyjnych;
- sieci kanalizacyjnej z przyłączami;
- sieci wodociągowej bez przyłączy
- przyłączy wodociągowych
- sieci wodociągowej z przyłączami
- urządzeń sieciowych i ewentualnego zasilania energetycznego;
3. Przedmiaru robót z podstawą wyceny po 2 egzemplarze dla:
- sieci kanalizacyjnej bez przyłączy;
- przyłączy kanalizacyjnych;
- sieci kanalizacyjnej z przyłączami;
- sieci wodociągowej bez przyłączy
- przyłączy wodociągowych
- sieci wodociągowej z przyłączami
- urządzeń sieciowych i zasilania energetycznego jak wyżej
4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Obowiązkiem wykonawcy będzie także pozyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga przedłożenia projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wersji roboczej do uzgodnień przedprojektowych w celu dokonania ewentualnych korekt.
Na projektancie spoczywać będzie obowiązek uzyskania warunków przyłączenia mediów zewnętrznych dla obiektów wymagających takich przyłączy w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych oraz uzyskania w imieniu Gminy Nawojowa prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Technologia projektowa, materiałowa i wykonawcza winna zapewnić osiągnięcie pełnej szczelności projektowanej sieci.
Projekt budowlany, kosztorys, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
74 23 20 00-4 –Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
74 23 22 20-2 – Usługi projektowania rurociągów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 15.08.2007 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie tj. uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń , w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie wymagane
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-05-08 do godz. 10:30

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-05-08 o godz. 10:45

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Data publikacji: 2007-04-27
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl