Portal Piatek - 7 maja 2021 Augusta, Gizeli, Ludomiry     "Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka". Moses Mendelssohn
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Chałupiska k/Augustyna w miejscowo¶ci JaworznaPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbudowa drogi "Chałupiska k/Augustyna" w miejscowo¶ci Jaworzna
Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2007-07-31
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni
Wadium: 3 000.00 zł (słownie: trzy tysi±ce 00/100 zł)

Formularz zawieraj±cy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiaj±cego w pokoju 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami s±:
• w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
• w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiaj±cego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2007-05-09 do godz. 09:00.

Zamawiaj±cy nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mog± wzi±ć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniaj±cy warunki i wymagania okre¶lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 O¶wiadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia
O¶wiadczenie o spełnianiu warunków okre¶lonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2 O¶wiadczenie z art. 24 o niewykluczeniu
O¶wiadczenie o niewykluczeniu z postępowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2007-04-18


Data publikacji: 2007-04-27

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 215285,78
Cena najdrozszej: 234917,10


Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. "DROGBUD" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 42
38-100 Strzyżów
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane poniżej 60 000.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: kosztorys Chalpiska.xls
Plik do pobrania: O¶wiadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: Projekt umowy chałpiska koło Augustyna.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl