Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie robót na zadanie pn Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – BukowiecPowrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na : „Wykonanie robót na zadanie pn.: „Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec”.

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót na zadanie pn.: „Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec” w dniu 12 czerwca 2007 r. udzielił zamówienia Firmie Handlowo Usługowej JANEKS Janusz Kucharski z siedzibą w Nawojowej 496.

Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie robót na zadanie pn.: „Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec”.


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z zm./ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana:
- oferta nr 3 złożona F.H.U.JANEKS Janusz Kucharski, z siedzibą w Nawojowej 496
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów (100 pkt) w oparciu o ustalone kryterium i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
nazwa zamówienia:
Wykonanie robót na zadanie pn.: „Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec”.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163ze zm.) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
tel. 018 445 70 67 lub 68
fax 018 445 70 10
Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na zadanie pn.: „Budowa przepustu ramowego koło Pana Stanka i Pana Południaka w drodze gminnej Nawojowa za Kościołem – Cmentarz – Bukowiec”.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1) Wykonanie przepustu ramowego, którego światło wynosi 3,00x1,50m o długości 8,5 m. Nawierzchnia przepustu z betonu asfaltowego o grubości łącznej 9 cm ( warstwa ścieralna 4 cm, warstwa wiążąca 5 cm).
2) Zabezpieczenie barierami typu SP-06 po obu stronach przepustu.
3) Ubezpieczenia skarp potoku:
a) ubezpieczenie dolnej części potoku (wylot przepustu) w postaci: lewa strona potoku walcami siatkowo- kamiennymi Ø 50 na długości 4 m; prawa strona potoku płytami „duża krata” na długości 5 m po uprzednim demontażu płyt drogowych; dno potoku na całej szerokości i długości 5 m wyłożyć narzutem kamiennym o średnicy kamienia min. 80 cm.
b) ubezpieczenie górnej części potoku (wlot do przepustu)- wykonanie żłobu żelbetowego na długości 6 m zakończonego gurtem.
Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 25.09.2007 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami (kierownikiem budowy), które posiadają uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń i w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu;
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp;
- nie byli karani w zakresie wskazanym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Pzp. (dot. podmiotów zbiorowych).

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł /słownie: dwa tysiące złotych/ do dnia 07.05.2007 r. do godz. 10:00
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.)
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
O uznaniu przez zamawiającego, ze wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument gwarancyjny należy dołączyć do oferty.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-05-07 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-05-07 o godz. 10:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2007-04-25
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl