Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz pierwszego wyposażenia poddasza użytkowego w Gimnazjum Gminnym w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a.Powrót

Bojszowy, dnia 16.04.2002r.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz pierwszego wyposażenia poddasza użytkowego w Gimnazjum Gminnym w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a.


Wójt Gminy, 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35, woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński, tel. (032) 21-89-366, 21-89-183 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót wykończeniowych, instalacyjnych oraz pierwszego wyposażenia poddasza użytkowego w Gimnazjum Gminnym w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a.

Miejsce realizacji: Gimnazjum Gminne w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 2003.06.15 - 2003.0 8.30.
Wadium - 10 000 zł.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena (koszt) - 90%
- termin płatności - 10%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 35 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5 - Urząd Gminy, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Józef Drab, e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl, tel. (032) 21-89-366, 21-89-183, lok. 5, w godz. 9:00-14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat - Urząd Gminy.
Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2003 o godzinie 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2003 o godzinie 14:30 w siedzibie zamawiającego, lok. sala narad.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- zapewni termin gwarancji min. 36 miesięcy
- przyjmie termin płatności min. 60 dni
- wykaże wskaźniki płynności za lata 2001-2002 w wysokości min. 1,5 liczone jako relacja majątku obrotowego do zobowiązań,
- posiada referencje z wykonania minimum 3 inwestycji o charakterze budowlanym obiektów oświatowych z lat 1999-2002.





Data publikacji: 2003-04-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl