Portal Poniedziałek - 20 wrzesnia 2021 Eustachego, Faustyny, Renaty     "Sprawiedliwi mało mówią, a wiele czynią" - Z Talmudu
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa drogi "Do Górnej Załpy k. Matląga od mostu" w miejscowości LaskowaPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Odbudowa drogi "Do Górnej Załpy k. Matląga od mostu"
w miejscowości Laskowa

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2007-07-31
Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju pok. nr 11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333076.

• w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) do dnia 2007-05-09
do godz. 09:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
2 Oświadczenie z art. 24 o niewykluczeniu
Oświadczenie o niewykluczeniu z postępowania

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%Laskowa dnia: 2007-04-18
Data publikacji: 2007-04-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 64426,98
Cena najdrozszej: 66385,08


Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. "DROGBUD" Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 42
38-100 Strzyżów
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: kosztorys do Górnej Zalpy.xls
Plik do pobrania: Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane poniżej 60 000.pdf
Plik do pobrania: Projekt umowy Do Górnej Załpy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl