Portal Niedziela - 17 pazdziernika 2021 Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy RopaPowrót

Uwaga! Informujemy, ze uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać do 30.04.2007 r. do godz. 8.00 czasu lokalnego. Otwarcie ofert nastąpi 30.04.2007 r. o godz. 8.15 czasu lokalnego.

1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa”.
3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 12 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2008 r.
7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej
2 usługi o charakterze zgodnym z przedmiotowym zamówieniem,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi prawo jazdy odpowiedniej kategorii
4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5) w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w rozdziale VII SIWZ.
6) posiadają właściwą decyzję Wójta Gminy Ropa na świadczenie usług objętych zamówieniem
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy niespełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
8. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą 60.000 EURO Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą 100%.
10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa - pokój nr 1. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na – „Odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Ropa” i „Nie otwierać przed 27 kwietnia 2007 r., godz. 14.00” oraz adresem Wykonawcy.
Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2007 r. o godz. 13 45 .
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 2 (II piętro) w dniu
27.04.2007 r. o godz. 14 00 .
12. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 27.05.2007 r.
13. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są Małgorzata Dąbrowska –
pok. nr 12 (II piętro) i Janusz Konior - pok. nr 3 (II piętro).

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2007-04-20


Plik do pobrania: zal nr 8.doc
Plik do pobrania: SIWZ-wywoz odpadow 2007.doc
Plik do pobrania: Odpowiedz SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl