Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Klimkówka"Powrót

Uwaga!!! Informujemy, że w przedmiarze robót zaistniała pomyłka polegająca na tym, że dwukrotnie ujęto drogę Deciówka zamiast drogi nr 401/3 do Stanicy Wodnej w miejscowości Klimkówka. Błąd został skorygowany. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o uwzględnienie zmian w składanych ofertach.

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa
38-312 Ropa 733 woj. małopolskie
tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa i Klimkówka"

3. Formularz (udostępniany bezpłatnie) zawierający specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy
Ropa, 38 – 312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7 20 - 15 20. Specyfikacja
udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15 września 2007 r.

7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1) Spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 zakresy robót o ilości nie mniejszej niż objęta przedmiotowym zamówieniem,
3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia w zakresie budowy dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
4) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. dysponują środkami potrzebnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia,
5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
6) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w rozdziale VII SIWZ.
7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
8) Udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

8. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.000 EURO Zamawiający nie
wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

9. Kryteria wyboru Wykonawcy: Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena z wagą
100%.
10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy
Ropa - pokój nr 1 . Koperta powinna być oznaczona: przetarg nieograniczony na
Roboty drogowe - ”Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ropa,
w miejscowościach Ropa i Klimkówka"

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2007 r. o godz. 9 45 .
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter)
w dniu 27.04.2007 r. o godz. 10 00 .

12. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni tj. do 27.05.2007 r.

13. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Roman Gruca - pok. nr 14 (I p).

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2007-04-19


Plik do pobrania: SIWZ-odbudowa drog-2007-1.doc
Plik do pobrania: przedmiary robot.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl