Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieogrniczony na "Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce"Powrót

Wieliczka 16.04.2007 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiaj±cego, Urz±d Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia :
„Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce”( CPV:45453000-7) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
wymiana zniszczonej dachówki na blachę trapezow± powlekan±
wymiana obróbek blacharskich
wymiana rynien i rur spustowych

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , specyfikacj± techniczn± wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert czę¶ciowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysoko¶ci : 2600,00 zł musi być wniesione do dnia 26.04.2007 r do godz.11.00

Termin realizacji do 30.06.2007 r.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik , Janusz Lepiarz.
Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeĽroczystym opakowaniu z napisem :
„Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce”
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2007 r do godz. 10:55

Otwarcie ofert nast±pi dnia 26.04.2007 r o godz.11:00 w siedzibie zamawiaj±cego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – Sala Konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mog± wzi±ć udział oferenci którzy :
Spełniaj± kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniaj± kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mog± brać udział oferenci, którzy spełniaj± warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełni± warunki okre¶lone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalno¶ci jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedn± robotę budowlan± odpowiadaj±c± swoim rodzajem i warto¶ci± robotom budowlanym , stanowi±cym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawieraj±cego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin zwi±zania ofert± - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2007-04-18


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja_techniczna_przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl