Portal Czwartek - 26 listopada 2020 Leona, Leonarda, Lesławy      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieogrniczony na "Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce"Powrót

Wieliczka 16.04.2007 r.
O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce”.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 ,parter , pokój 5 telefon ( 012) 278-65-23 , 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia :
„Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce”( CPV:45453000-7) .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych .
Zakres robót obejmuje:
wymiana zniszczonej dachówki na blachę trapezową powlekaną
wymiana obróbek blacharskich
wymiana rynien i rur spustowych

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Wadium w wysokości : 2600,00 zł musi być wniesione do dnia 26.04.2007 r do godz.11.00

Termin realizacji do 30.06.2007 r.
Uprawnieni do kontaktu z oferentami : Dorota Gawlik , Janusz Lepiarz.
Składanie ofert :
Oferta ma być opakowana w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Remont pokrycia dachowego ul. Krakowska 35 w Wieliczce”
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1.

Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2007 r do godz. 10:55

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2007 r o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – Sala Konferencyjna.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
Spełniają kryteria zawarte w SIWZ.
Spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, spełnią warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz wykonali w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym , stanowiącym przedmiot zamówienia- warunek ten zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu zawierającego wykaz tych robót , z których co najmniej jedna odpowiada powyższym warunkom.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Data publikacji: 2007-04-18


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja_techniczna_przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl