Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:Powrót

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ciągu drogi gminnej Frycowa- Bącza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – Kącina” w Żeleźnikowej Wiel-kiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi kra-jowej do osiedla Wójtowiczów”.

Wójt Gminy Nawojowa na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /t.j.Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm./ unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ciągu drogi gminnej Frycowa- Bącza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – Kącina” w Żeleźnikowej Wiel-kiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi kra-jowej do osiedla Wójtowiczów” - bowiem nie złożono żadnej oferty.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ciągu drogi gminnej Frycowa- Bącza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – Kącina” w Żeleźnikowej Wielkiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi krajowej do osiedla Wójtowiczów”.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych na zadania pn.:
1) ”Wykonanie 4 mijanek w ciągu drogi gminnej Frycowa - Bącza Kunina Potok”;
2) „Odcinkowa przebudowa drogi gminnej „Wiejskie – Kącina” w Żeleźnikowej Wielkiej”;
3) „Przebudowa drogi gminnej Frycowa – Zawodzie na odcinku od rozjazdu z drogi krajowej do osiedla Wójtowiczów”.

Zakres opracowania obejmuje:
1) Wykonanie projektów budowlanych dla poszczególnych zadań (w 5 egzemplarzach).
2) Opracowanie kosztorysów inwestorskich szczegółowych (w 2 egzemplarzach).
3) Opracowanie przedmiarów robót (w 2 egzemplarzach).
4) Uzyskanie, w imieniu Gminy Nawojowa, prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę;
5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Projekty budowlane, kosztorysy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy przedłożyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD.
Zamawiający dysponuje mapami sytuacyjno – wysokościowymi do celów projektowych w skali 1:500 dla zadań 1) i 2). W przypadku konieczności ewentualnego rozszerzenia zakresu podkładów syt.- wys. spoczywać to będzie na Wykonawcy projektu.
Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla zadania nr 3).
Zamawiający wymaga przedstawienia wersji roboczej projektu do uzgodnienia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 74 23 20 00-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
do 31.07.2007 r. –

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do właściwego rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania w pełnym zakresie odpowiadające charakterowi zamówienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-04-26 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-04-26 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Data publikacji: 2007-04-17
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl