Portal Czwartek - 1 grudnia 2022 Blanki, Edmunda, Eligiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na dostawę i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w HarmężachPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/6/07

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIAWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach.

Wybrano ofertę:

Zakład Obróbki i Handlu Drewnem
Gabriel Jamróz
36-122 Dzikowiec 110
Cena oferty - 38 118.00 zł (brutto)


Oświęcim dnia: 2007-04-26
_____________________________________________

UG 3411/PN/6/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż parkietu na sali uniwersalnej w Domu Ludowym wraz z Remizą OSP w Harmężach

Wspólny Słownik Zamówień: 20313000-3

Termin wykonania zamówienia: 25.05.2007r

Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
• w zakresie proceduralnym i merytotycznym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-04-25 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 2007-04-25 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 1.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl