Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczonym o warto¶ci poniżej 60 000 EURO na: " Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej"Powrót

KOMUNIKAT

Dot. przetargu nieograniczonego na Remont Gimnazjum w Wieliczce
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

W zwi±zku z konieczno¶ci± dokonania korekty w obmiarach okien :
1.przedłuża się termin składania ofert do dnia 26.04.2007 r. godz. 11.20
2.termin otwarcia ofert 26.04.2007 r. godz. 11.30
3.termin wniesienia wadium do dnia 26.04.2007 r. do godz. 11.20.

W dniu 23.04.2007 r. zostan± zamieszczone odpowiedzi na zapytania do w/wym. przetargu.



-----------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o przetarg nieograniczonym o warto¶ci poniżej 60 000 EURO na: Remont Gimnazjum w Wieliczce - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zamawiaj±cy: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
Okre¶lenie przedmiotu zamówienia
-wymiana szt.74 okien drewnianych o ł±cznej pow. 406,495 m2 na okna z PCV
uchylno- rozwieralne, koloru białego, o podziale zgodnie z zał±czonym do
przedmiaru rysunkiem
-wymiana parapetów wewnętrznych na drewniane - 74 szt.
-wykonanie poprawek tynkarskich i malarskich o¶cieży na styku z wymienionymi
oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej
wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, dwuskrzydłowe o profilu ciepłym
w kolorze miedzi młotkowej 1 szt - 3,00 m2 .
wymiana drzwi wewnętrznych na aluminiowe jednoskrzydłowe pełne o profilu zimnym w kolorze białym szt. 1 - 2,30 m2
CPV: 45.23.11.12-3; 45.20.00.00-9; 45.23.11.00-6
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
Termin realizacji zamówienia: do 29.06.2007 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mog± brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniaj± warunki art.22 ust.1 i nie podlegaj± wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniaj± warunki okre¶lone w siwz,
3) udziel± 10 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
Wymagane wadium 2 000 zł
Kryteria oceny ofert-cena 100%
Termin składania ofert: do dnia 24.04.2007 r. godz. 11:20 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
Termin zwi±zania ofert±: 30 dni od terminu składania ofert
Termin otwarcia ofert: 24.04.2007 r. godz. 11:30 w sali Magistrat, ul. Powstania Warszawskiego 1.
Informacje na temat przetargu udziela: Dorota Męka, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
Zamawiaj±cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaj±cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiaj±cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Wieliczka, dnia 16.04.2007r.



Data publikacji: 2007-04-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 126 786,65 zł
Cena najdrozszej: -


Firmę "EKOPLAST" spółka jawna B. Chwastek, M. Nowicka, 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34




Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: SpecTech r.tynkarskich i malarskich.pdf
Plik do pobrania: SpecTech wymiany drzwi zewnetrznych na drzwi z profili aluminiowych.pdf
Plik do pobrania: SpecTechn wymiany okien drewnianych na okna PCV.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: umowa do przetargu.pdf
Plik do pobrania: Zał nr 1.doc
Plik do pobrania: Zał.nr 2.doc
Plik do pobrania: Zał.nr 10.doc
Plik do pobrania: pytania_do_przetargu.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl