Portal Czwartek - 8 grudnia 2022 Delfiny, Marii, Wirginiusza     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Termomodernizacja ścian budynku Szkoły PodstawowejPowrót

Raciąż, 16 kwietnia 2007r
RRG.341- 5 /2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby Gminy Raciąż.
Nr sprawy: RRG.341- 5 /2007 Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Prawa zamówień publicznych Gmina Raciąż zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Termomodernizacja ścian budynku Szkoły Podstawowej
w Kraszewie-Gaczułtach 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Raciąż - reprezentowana przez Wójta Gminy Raciąż Pl. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie www.gmina.raciaz.iap.pl bienkowska@gmina.raciaz.iap.pl godziny urzędowania od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30 Telefon (0-23) 679-12-80 wew.127 faks 679-12-75 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina.raciaz.iap.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać
- osobiście w siedzibie Zamawiającego (nieodpłatnie),
- za zaliczeniem pocztowym,
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia:
• Ocieplenie ścian budynku szkoły na pow. 467,97m2
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
Pożądany termin wykonania zamówienia – do 10 sierpnia 2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki wymagane od Wykonawców:
• Zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż cena oferty, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz potwierdzeniem dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
8) Informacja na temat wadium: wadium nie ustala się. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 % 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, pokój nr 14 (sekretariat) do dnia 25 kwietnia 2007r. do godz. 10.00 11) Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Raciąż, Pl. Mickiewicza 17, pokój nr 14 (sekretariat) do dnia 25 kwietnia 2007r. do godz. 10.30 13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy
Gmina Raciąż
Pl. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
powiat płoński, woj. mazowieckie __________________________

Data publikacji: 2007-04-16


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl