Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi).Powrót

IOGK.341-9/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
powyżej 60000 euro

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: CPV 45221100-3.
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi).
Charakterystyka techniczna mostu. Ustrój nośny płytowy, żelbetowy, zespolony z dżwigarami stalowymi NP. 550, stanowi adaptację projektu typowego.
a) światło mostu – 12,88 m
b) długość mostu – 16,50 m
c) rzędna spodu konstrukcji – 540,75
d) rozpiętość teoretyczna – 15,4 m
e) ukos mostu - 600
f) ustrój nośny mostu – płyta żelbetowa 15-18 cm gr., beton B-30
g) klasa obciążenia – C, samochód 40 t
h) podpory – przyczółki betonowe, beton B-30, na fundamentach betonowych szer. 1,60 m
i) szerokość mostu – 5,00 m, szer. użytkowa – 4,60 m ( między poręczami)
j) nawierzchnia na moście – masa asfaltobetonowa 4+5 cm
k) poręcze stalowe z płaskowników
l) nawierzchnia na dojazdach – masa mineralno asfaltowa 6 cm.
Szczegółowy opis, przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2007 r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
7.2. Sposób oceny spełniania warunków :
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje i dokumenty złożone przez Wykonawcę, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
7.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
- Dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada uprawnienie budowlane w zakresie budowy mostów oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

8.Informacje na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5.000 złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych) najpóźniej w terminie do dnia 17.05.2007 roku do godziny 900 w kasie Urzędu Gminy Niedźwiedź lub w formie pieniężnej na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej o/Niedźwiedź Nr konta 09 88080006 0020 0200 1153 0023

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
w terminie: do 17.05.2007, godz.9,00.
10.2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 17.05.2007 roku o godz. 915. w Domu Kultury,
Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Niedźwiedź, dnia 16.04.2007 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek

Przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16.04.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-04-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 321056,90 złotych
Cena najdrozszej: 485756,88 złotych


BUDMOST Firma Ogólnobudowlana Wiesław Jędrzejek 34-602 Laskowa 527, tel. (018) 3333131.
Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano w dniu 11.06.2007 roku.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: dokumentacja_techniczna.zip
Plik do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl