Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Słowackiego w Wieliczce II etap" - dnia 07.05.2007 r. zmodyfikowano specyfikację !!!Powrót

MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na” Przebudowę ulicy Słowackiego w Wieliczce -II etap„

Zmienia się przedmiar robót / w załączeniu nowy przedmiar robót na całość zadania według, którego należy dokonać wyceny robót /--------------------------------------------------------------------

Wieliczka 26.04.2007

Wieliczka 11.04.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Przebudowę ulicy Słowackiego w Wieliczce – II etap ”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce II etap od hm 5+54,82 do hm 7+15,40 (lokalnego ) polegająca na wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni jezdni i chodników, regulacji pionowej studzienek i zaworów,wykonanie podbudowy,wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu , ustawienie krawężników, ścieki z kostki betonowej,wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grubości 6 i 8 cm
Drogowe prace budowlane CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1.Spełniają warunki art. 22 ust. l i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2ustawy PZP.
2.Spełniają warunki określone w siwz,
3.Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat , co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej
100 000 zł.
4.Udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wymagane wadium - 5. 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce – II etap”

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2007 r do godz.10.45

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2007 r o godz.11.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 11.04.2007r

Data publikacji: 2007-04-13

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce – II etap"
W w.w. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 30-556 Kraków ul.Wodna 4
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia


Wieliczka 19.06.2007

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dnia 29.06.2007 zawarto umowę w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie :
„Przebudowa ulicy Słowackiego w Wieliczce -II etap „
Umowa została zawarta z:
Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. 30-556 Kraków ul.Wodna 4 – wartość zamówienia brutto 375.551,34 zł. słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 34/100


Plik do pobrania: siwz.pdf
Plik do pobrania: opis_techniczny.pdf
Plik do pobrania: SST-SLOWACKIEGO.pdf
Plik do pobrania: PRZEKROJ_POPRZECZNY.pdf
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: modyfikacja specyfikacji Slowackiego.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl