Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu przebudowy budynku Park Mickiewicza 1" oraz "Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowejul. Dembowskiego 28-32 A"Powrót

Wieliczka 12.04.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na

zad. 1. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu przebudowy
budynku Park Mickiewicza 1.”
zad. 2. „Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowej
ul. Dembowskiego 28-32 A”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 , pokój 5
telefon 012 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia : CPV 74232000-4
Zakres robót obejmuje wykonanie :
kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 5 egzemplarzy
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót– 5 egzemplarzy
pozyskanie wszelkich wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień wraz z opłatami za te uzgodnienia – dot. zad. 1 i 2
pozyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności dotyczy zad. 1 i 2
Dokumentacja winna być również wykonana w formie elektronicznej w formacie Word, pliki kosztorysowe Excel, PDF, pliki graficzne w JPG, BMP, WMF, TIFF.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : zad. 1-2 90 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację architektoniczną ( wartość dokumentacji ustala się minimum 14.000 zł ).
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/w kryterium.
3.Wykażą ,że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia- posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wymagane
uprawnienia i przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
4. Spełniają warunki określone w SIWZ.

Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :

zad. 1. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu przebudowy
budynku Park Mickiewicza 1.”
zad. 2. „Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowej
ul. Dembowskiego 28-32 A”.

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2007 r o godz.11.10

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2007 r o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Dorota Gawlik, Grażyna Gumuła, Janusz Lepiarz

Data publikacji: 2007-04-13


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl