Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na remont stawu w Parku A.Mickiewicza w Wieliczce -II etapPowrót

Wieliczka 10.04.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
„Remont stawu w Parku A.Mickiewicza – etap II „
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16
telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Remont stawu w Parku A.Mickiewicza w Wieliczce -II etap polegający na remoncie brzegów wyspy oraz wydobyciu i wywiezieniu namułu z dna stawu

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : przedmiot główny: 45240000-1
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 30.10.2007r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykonali wciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę (wartość usługi ustala się na minimum 100.000 zł ).
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3.Wykażą ,że osoba kierująca pracami zobowiązana jest posiadać uprawnienia z zakresu melioracji wodnych oraz przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wymagane
uprawnienia i przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowe
4. spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Wymagane wadium 4.000 zł

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Remont stawu w Parku A.Mickiewicza – etap II
Termin składania ofert upływa dnia 24.04.2007 r do godz.11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2007 r o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Włodzimierz Pietrzycki

Data publikacji: 2007-04-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 157.076,59 zł
Cena najdrozszej: -


Wielobranżowy Zakład Produkcyjno -Usługowy Krzysztof Tomala 32-708 Dziewin Mikluszowice 219

Dnia 22.05.2007 zawarto umowę w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie :
"Remontu stawu w Parku A.Mickiewicza -II etap "

Umowa została zawarta z:
"Wielobranżowym Zakładem Produkcyjno-Usługowym Krzysztof Tomala 32-708 Dziewin Mikluszowice 219
wartość zamówienia brutto 157.076,59 zł. (słownie : sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 59/100)Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: dokumentacja_techniczna.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl