Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica (obręb: Czernica, Wojnowice, Ratowice)Powrót

Czernica, dnia 10.04.2007r.


L.dz. 341/P- 21/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Remont dróg gminnych w Gminie Czernica
( obręb Czernica, Wojnowice, Ratowice )

1. Przedmiot zamówienia: Remont dróg gminnych w Gminie Czernica ( obręb Czernica, Wojnowice, Ratowice )
Kod wg CPV – 45.23.31.42
2. Rodzaj zamówienia: roboty drogowe
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami w specjalności drogowej i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty drogowe odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
6)pełnomocnictwo do reprezentowania gdy ofertę składa pełnomocnik
7)uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty drogowe odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda ) z podaniem wartości netto zadania, zakresu wykonanego remontu, ilości metrów kwadratowych wykonanych remontów, odbiorcy zadania , daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 5)
9)dokumenty potwierdzające, że roboty drogowe, o których mowa w punkcie 8 zostały
wykonane należycie
10)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN
11)parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 6 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełnione kosztorysy ofertowe dla poszczególnych dróg.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy
Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 20.04.2007r. do godz. 12:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 20.04.2007r. o godz. 12:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Pani Jadwiga Michalak i Pan Lech
Gocoł – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2007/04/10-1827356Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP numer OWP/2007/04/10 - 1827356

Data publikacji: 2007-04-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 162 554,56zł
Cena najdrozszej: 186 168,90zł


Wygrywajacy: "ORKAN" sp. z o.o.
Regon: 93283540
Wilczycka 5
51-364 Wilczyce
Powiat Wrocławski
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 0713988459
Fax: 0713988459
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 162 554,56 zł w tym VAT 29 313,12 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ - drogi III Ratowice.doc
Plik do pobrania: kosztorys.pdf
Plik do pobrania: Spec. techniczna drogi kruszywo.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl