Portal Sobota - 18 wrzesnia 2021 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów - Czarnochowice - Kraków "Powrót

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów - Czarnochowice - Kraków "
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16, telefon 012 278-32-53. Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
" Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów - Czarnochowice -Kraków "(okolice Dworca Głównego lub Nowego Kleparza)
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV - 60112200-8
CPC - 71211, 71213
Ilość wozokilometrów do wykonania od dnia 01.06.2007 do dnia 31.12.2007 na terenie
w Gminie Wieliczka wynosi 27.730,40 km
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia od dnia
01.06.2007 do dnia 31.12.2007 r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykażą,że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie licencje t.j. Wykonawcy muszą posiadać licencję wymaganą przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U Nr 2004 poz.2088 z 2004r) na prowadzenie transportu zbiorowego osób oraz udokumentować, że nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o odebranie licencji i postępowanie dotyczące nieprawidłowego wykonywania regularnych przewozów krajowych.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie dokumentów /licencji/
3.Wykażą posiadanie taboru samochodowego jakim dysponuje Wykonawca niezbędnego do wykoniania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie stosownego wykazu taboru samochodowego
4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość ubezpieczenia na kwotę 100.000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa
5. wniosą wymagane wadium
6. .spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie "spełnia"/"nie spełnia".


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium - 1.300 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów - Czarnochowice - Kraków"

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2007 r do godz.10.45

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2007 r o godz.11.00 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bernadetta Matoga

Data publikacji: 2007-04-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -------
Odrzucono ofert: -------
Cena najtanszej: -------
Cena najdrozszej: -------

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „Świadczenie usług komunikacyjnych w
zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie
Węgrzce Wielkie – Kokotów – Czarnochowice – Kraków” ( okolice Dworca
Głównego lub Nowego Kleparza)Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

zgodnie z art. 93 pkt 1 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.


Wieliczka, dnia 23.04.2007 r
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl