Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowychPowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 05.04.2007 r.
Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 60.000,- euro, lecz poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57
pow. Wadowice , woj. małopolskie
www.brzeznica.pl, email: gmina@brzeznica.pl.
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Remont dróg gminnych - wykonanie nawierzchni asfaltowych

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:
Agnieszka Kutermak tel.033 8792-029 w. 35 - procedura
Władysław Polus tel. 033 8792-029 w. 18 – przedmiot zamówienia

2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
45233140-2 – roboty drogowe
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg

3. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ - nie

4. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ - nie

5. ZAKRES ZAMÓWIENIA
Całkowity zakres zamówienia:
1. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową 137,31 m²
2. Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 359,31 m³
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 4 cm – 3.280,18 m²
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 5 cm – 5.759,30 m²
5. Wykonanie poboczy z kruszywa 1964 m²
6. Wykonanie i oczyszczenie rowów 400 mb

6. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
60 dni od podpisania Umowy

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

8. WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium – wadium wynosi 5.800 zł

9. WARUNKI UDZIAŁU, INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBEDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 p.1-3 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Potencjał kadrowy: Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko: Kierownik budowy w specjalności drogowej - Uprawnienia drogowe lub konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - doświadcz.min.3 lata jako kierownik podobnych robót. Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robót zgodnie z ustawa Prawo budowlane).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

3. Potencjał techniczny: Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu:
- układarka mas bitumicznych - szt.1;
- zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych – 1szt
- samochody samowyładowcze o ładowności min. 10 Mg - szt.2.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musza wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

4. Doświadczenie: Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 zadania o zakresie, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musza wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.


10. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

OTWARCIE I OCENA OFERT Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego Brzeźnica 57, w pokoju nr 3 w dniu 10.05.2007r., o godzinie 1030.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) oferta jest niezgodna z ustawą,

2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,

3)złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z art.24 ust. 1 i ust.2 ustawy pzp.

6) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

7) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym (Komisja przetargowa)
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Za wyjątkiem poprawienia przez Zamawiającego w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w obliczaniu ceny o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego części ( cena ryczałtowa )
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


11. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest : najniższa cena.
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze oferty najkorzystniejszej zdecyduje największa liczba zdobytych punktów. Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły:


cena brutto oferty najtańszej x 100
C = --------------------------------------------
cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.
Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie podstawowej.
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza, to jest najtańsza spośród ocenianych.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
• nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
• w przypadku gdy złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
• wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
• postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając przyczyny faktyczne i prawne.


12. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli dotyczy):
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1ustawy Pzp oraz warunków uczestnictwa w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza załączonego do siwz.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Ponadto na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem):
• Wykaz osób, uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na załączonym do siwz formularzu. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób w kierowaniu budową/robotami o treści wymaganej wzorem, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa) - odpowiadające zakresowi i przedmiotowi zamówienia oraz załączyć dokument \informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu\ zgodnie z załącznikiem.

• Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu (narzędzi i urządzeń), jakimi dysponuje Wykonawca (\Potencjał techniczny\), na formularzu załączonym do siwz. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Instrukcji dla Wykonawców.

• Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, na formularzu załączonym do siwz. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie.

• Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów. Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonych w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Dokumenty, o których mowa w ppkt. a) i c) oraz wymienione w zdaniu powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument,
o którym mowa w ppkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin złożenia takiego oświadczenia ma być właściwy do ważności dokumentów określonej powyżej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty wymienione (kadra- potencjał techn.- doświadczenia) winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Dokument stwierdzający fakt wniesienia wadium.

13. PROCEDURA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – przetarg nieograniczony

14. KRYTERIA OCENY OFERT - Najniższa cena

15 .WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA - nie

16. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SIWZ w formie pisemnej można uzyskać w pok.36 Urzędu Gminy Brzeźnica 57.
poniedziałek, wtorek czwartek, piątek – w godz. 7.30 do 15.30
środa – w godzinach 9.00 – 17.00

17. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
www.brzeznica.pl
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Opłata 25.00 Waluta PLN
Warunki i sposób płatności: gotówka lub za pobraniem pocztowym w przypadku dostarczania SIWZ w formie papierowej- na wniosek Wykonawcy

18. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Data: 10/05/2007
Godzina: 10:00
Miejsce : siedziba zamawiającego : Brzeźnica 57 pokój nr 21 – złożenie ofert

19. JĘZYKI, W KTÓRYCH MOŻNA SPORZĄDZAĆ OFERTY : polski

20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI

21. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Data: 10/05/2007
Godzina: 10:30
Miejsce: siedziba zamawiającego : Brzeźnica 57 pokój nr 3 (sala USC) – otwarcie ofert.

22 .INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Data przekazania ogłoszenia do UZP.- 05.04.2007 r.Data publikacji: 2007-04-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 439.164,40 zł
Cena najdrozszej: 641.661,53 zł


PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH
34-100 WADOWICE, ul. Kochanowskiego 1
Plik do pobrania: Tom1.doc
Plik do pobrania: Tom2.doc
Plik do pobrania: Tom3.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl