Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie - Etap IIPowrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/5/07

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIAWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
ul. Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie.

Wybrano ofertę:

Zakład Budownictwa i Inżynierii Wodnej WOD-KAN-BUD32-615 Grojec, ul. Kółkowa 9
Cena oferty - 97 184.36 zł (brutto)

Oświęcim dnia: 2007-04-20
_____________________________________________

Wójt Gminy w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim


UG-3411/PN/5/07
Oświęcim, dnia 2007-04-13

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2007-04-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetarg nieograniczony, na:
Remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie – Etap II
,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W przedmiarze robót w poz. 10. 11. 12. 13. ujęto rozplantowanie mechaniczne i ręczne ziemi pochodzącej z wykopu rowu.
Czy jest możliwość rozplantowania ziemi w całości zważywszy, że w km 0+650 do 0+800 w sąsiedztwie prowadzonych robót są zabudowania gospodarcze?
Czy ewentualne wywożenie ziemi będzie traktowane jako roboty dodatkowe?

2. Brak w przedmiarach robót zagospodarowania ziemi pochodzącej z wykopów rowu. Prosimy o podanie ilości tych robót.


Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Masy ziemi pochodzące z wykopów na tym odcinku należy przyjąć do przewiezienia na odległość 1 km i dokonać zasypu z rozplantowaniem w wyrobisku pocegielnianym na terenie spółki pastwiskowej w km 0 +3 i 0 + 4 projektowanego rowu.

Masy ziemi przewidziane do w/w przewiezienia należy wyliczyć na podstawie projektu technicznego w km od 0 + 650 do 0 + 800.

Zamawiający wskazuje, że masy ziemi przewidziane do rozplantowania wzdłuż rowu na pozostałej długości należy rozplantować na terenach spółek pastwiskowych.

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.


Ad. 2

Inwestor informuje, że ziemia pochodząca z wykopów – rozplantowana powinna być uprawiona rolniczo odpowiednio pod obsiew mieszankami traw szlachetnych wraz z obsiewem.


Wszystkie te roboty ad. 1 i ad. 2, należy uwzględnić w cenie oferty.

Rozliczenie robót stanowiących przedmiot zamówienia, a później umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej i rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ.

Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

_____________________________________________

UG 3411/PN/5/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont rowu odwadniającego na terenie Osady Stawy Grojeckie – Etap II

Wspólny Słownik Zamówień: 45244000-9

Termin wykonania zamówienia: 1,5 miesiąca od podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23.

• w zakresie merytorycznym:
1 Beata Dubiel - Inspektor tel. (033) 844-95-15

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-04-19 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-04-19 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 23 lub klikając na poniższe linki:


Plik do pobrania: SWIZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: uzgodnienie TP S.A..pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.pdf
Plik do pobrania: Sprawozdanie techniczne 1.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 2.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 3.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 4.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 5_1.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 5_2.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 6_1.pdf
Plik do pobrania: mapa zasadniczna 6_2.pdf
Plik do pobrania: przedmiar rów.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl