Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa mostu do osiedla "Pod Micyną" w UjanowicachPowrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa mostu do osiedla "Pod Micyną" w Ujanowicach”

Wspólny Słownik Zamówień: 45221100-3
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2007-07-31
Termin związania ofertą: 30 dni
Wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 zł)

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju pok. nr 9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

• w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.

• w zakresie merytorycznym:
1 Marek Greń - Inspektor UG tel. (018 ) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr pok. nr 1 (sekretariat) do dnia
2007-04-19 do godz. 09:00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Laskowa dnia: 2007-04-03
Data publikacji: 2007-04-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 167.843,17
Cena najdrozszej: --


Wygrywajacy: Firma Ogólnobudowlana "BUDMOST"
Regon: 490439673
Laskowa 527
34-602 Laskowa
Powiat limanowski
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 33 33 131
Fax: 018 33 70 835

Cena oferty: 167.843,17 w tym VAT 30.266,80
Plik do pobrania: SIWZ - na roboty budowlane poniżej 60 000.pdf
Plik do pobrania: 1 Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: kosztorys.xls
Plik do pobrania: 3 SST Micyna wymagania ogólne.pdf
Plik do pobrania: 4 Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: 5 opis techniczny.pdf
Plik do pobrania: 6 plan orientacyjny.jpg
Plik do pobrania: 7 projekt zagospodarowania terenu.jpg
Plik do pobrania: 8 Rysunek ogólny.jpg
Plik do pobrania: 9 przekrój poprzeczny.jpg
Plik do pobrania: 10 Projekt umowy - mostek Pod Micyn.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl