Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej...Powrót

Wieliczka 29.03.2007 r.
O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic :
ul. Słowackiego rejon zieleńca przy IPN
ul. Powstania warszawskiego -Sikorskiego -Goliana
ul. Goliana -Legionów -Sienkiewicza
na terenie Gminy Wieliczka :

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16
telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy sygnalizacji świetlnych w ciągach ulic na terenie Gminy Wieliczka na podstawie przedłożonego opisu robót i załączonej mapy z naniesioną lokalizacją obiektów. Opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania oraz warunki odbioru zostały ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 74232250-1

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.08. 2007r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykonali wciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dokumentację sygnalizacji świetlnej (wartość dokumentacji ustala się na minimum 25.000 zł ).
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3.Wykażą ,że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia- posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wymagane
uprawnienia i przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.


4. spełniają warunki określone w SIWZ.

Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie "spełnia"/"nie spełnia".

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic :
ul. Słowackiego rejon zieleńca przy IPN
ul. Powstania warszawskiego -Sikorskiego -Goliana
ul. Goliana -Legionów -Sienkiewicza
na terenie Gminy Wieliczka :

Termin składania ofert upływa dnia.16.04.2007 r do godz.10.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2007 r o godz. 11.00. w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Elzbieta Kłapa


Data publikacji: 2007-04-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 76.250 zł
Cena najdrozszej: -


Pracownia Projektowa „CROSSIGN” inż. Zdzisław Stypuła, 31-309 Kraków ul. Ehrenberga 21/1Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : ul. Słowackiego rejon zieleńca przy IPN ,ul. Powstania Warszawskiego-Sikorskiego -Goliana, ul.Goliana-Legionów- Sienkiewicza na terenie gminy Wieliczka


W związku z tym iż wykonawca tj. Pracownia Projektowa „CROSSIGN” inż. Zdzisław Stypuła 31-309 Kraków ul. Ehrenberga 21/1 którego oferta została wybrana na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 07.05.2007r uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art 94 pkt 2 ustawy z dnia 29 stcznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2006r Nr 164 poz.1163) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert tj Firmy Projektowo-Usługowej „ELARS”s.c 32-086 Węgrzce ul. A-10 nr 23 za kwotę brutto 77.470 zł za całość zamówienia..

Wieliczka 23.05.2007


Informacja o zawarciu umowy w trybie przetargu nieograniczonegoW dniu 01.06.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : ul. Słowackiego rejon zieleńca przy IPN ,ul. Powstania Warszawskiego-Sikorskiego -Goliana, ul.Goliana-Legionów -Sienkiewicza na terenie gminy Wieliczka”Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna,najkorzystniejsza spośród złożonych ofert,posiadająca najniższą cenę

Umowa została zawarta z :
Firmą Projektowo-Usługową „ELARS”s.c 32-086 Węgrzce ul. A-10 nr 23

Wartość brutto zadania : 77.470 zł za całość zamówienia.
Słownie : siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych
Plik do pobrania: sygnalizacja centrum miasta.pdf
Plik do pobrania: Specyf Technicz.sygnalizcja.pdf
Plik do pobrania: Goliana.JPG
Plik do pobrania: Legionów.JPG
Plik do pobrania: Słowackiego.JPG
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl