Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowyPowrót

UG 3411/PN/4/07

Oświęcim dnia: 2007-05-07

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowaniaSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:
Budowa Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy,
z powodu: brak ofert.

UZASADNIENIE


W w/w postępowaniu, w terminie wskazanym w SIWZ tj. 30.04.2007r do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta.


Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
____________________________________________

UG 3411/PN/4/07

Ogłoszenie
o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony


Wójt Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa Oczyszczalni Ścieków w Harmężach - etap końcowy

Wspólny Słownik Zamówień: 45200000-9

Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2007-11-30

Termin związania ofertą: 30 dni

Wadium: 14 000.00 zł (słownie: czternaście tysięcy 00/100 zł)

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest;
Agata Grzebinoga - Inspektor tel. (033) 844-95-23

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 23 do dnia 2007-04-30 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007-04-30 o godz. 10:15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p.zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
1) Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3)Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
1) Cena (koszt) 100%

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego - II piętro, pokój 23 lub klikając na poniższe linki:
Plik do pobrania: (1) SIWZ
Plik do pobrania: (2) Formularz oferty
Plik do pobrania: (3) Oświadczenie


Plik do pobrania: (4) Wzor umowy.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna 5-7.ZIP
Plik do pobrania: (8-38) TOM I.ZIP
Plik do pobrania: (39-44) TOM II.ZIP
Plik do pobrania: (45-54) TOM III.ZIP
Plik do pobrania: (55-68) TOM IV.ZIP
Plik do pobrania: (69-78) TOM V.ZIP
Plik do pobrania: (79-84) TOM VI.ZIP
Plik do pobrania: (85-88) TOM VII.ZIP
Plik do pobrania: (89-92) TOM VIII.ZIP
Plik do pobrania: (115-136) TOM IX.ZIP
Plik do pobrania: (137-138) TOM X.ZIP
Plik do pobrania: (139-141) TOM XI.ZIP
Plik do pobrania: (142-143) TOM XI.ZIP
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl