Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Remont chodnika na oś.Kościuszki przy budynkach nr 1 i 2 w Wieliczce"Powrót

Wieliczka 28.03.2007 r.


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont chodnika na oś.Kościuszki przy budynkach nr 1 i 2 w Wieliczce”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32, pokój 16, telefon 012 278-32-53. Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu.
Cena SWIZ bezpłatna.

Określenie przedmiotu zamówienia :
Remont chodnika na oś.Kościuszki polegający na: wymianie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, wymianie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o gr. 6cm

Chodniki ruchu pieszego CPV- 45-23-31-61-5

Szczegółowy zakres zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót ,specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 45 dni po podpisaniu umowy .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art 24 ust1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .

2. Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wartość
roboty ustala się na minimum 20.000 zł ) .

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu robót z którego
co najmniej jedna robota spełnia w/wym kryterium

3. Wykażą, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do
wykonania zamówienia i posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą
przynależność kierownika budowy do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji


Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Remont chodnika na oś.Kościuszki ”

Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2007 r do godz. 10.25

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2007 r o godz.10.40 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – gabinet Burmistrza.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak


Data publikacji: 2007-04-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -----------
Odrzucono ofert: ----------
Cena najtanszej: ----------
Cena najdrozszej: ----------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Remont chodnika na oś.Kościuszki przy budynkach 1 i 2
w Wieliczce "


W w.w. postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :
"WIK-POL" Usługi Transportowe Roboty Ziemno-Drogowe Wiesław Kurzawa Sułów 136 32-020 Wieliczka.

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia
Dnia 10.05.2007 zawarto umowę w trybie przetarg nieograniczony na wykonanie :
"Remontu chodnika na oś.Kościuszki przy budynkach 1 i 2 w Wieliczce "

została zawarta z:
"WIK-POL" Usługi Transportowe Roboty Ziemno-Drogowe Wiesław Kurzawa Sułów 136
32-020 Wieliczka – wartość zamówienia brutto 48.716,17 zł. słownie : czterdzieści osiem tysięcy siedemset szesnaście złotych 17/100


Plik do pobrania: chodnik os.Kosciuszki.pdf
Plik do pobrania: Inwentaryzacja chodnika.pdf
Plik do pobrania: Konstrukcja chodnika.pdf
Plik do pobrania: Plan zagospodarowania terenu.pdf
Plik do pobrania: PRZEDMIAR ROBoT KOSCIUSZKI.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl