Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie opracowania MPZP terenów w obrebie Ratowice (część południowa) Powrót

Czernica, dnia 02.04.2007r.


L.dz. 341/P - 17/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Ratowice ( część południowa ), gmina Czernica zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/363/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006r. ( obszar do opracowania – 282 ha )

1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Ratowice ( część południowa ), gmina Czernica zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/363/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006r.
( obszar do opracowania – 282 ha )
Kod wg CPV – 74251000-3 ( usługi planowania przestrzennego )
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują osobami ( które będą wykonywać zamówienie) posiadającymi wymagane prawem
uprawnienia w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i muszą być one wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie usługi ( co najmniej dwie usługi – wykonany i zatwierdzony plan miejscowy o powierzchni minimum 30 ha dla terenów wiejskich – każdy) odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
6)pełnomocnictwo do reprezentowania gdy ofertę składa pełnomocnik
7) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z załączeniem kserokopii odpowiednich uprawnień tylko dla głównego projektanta planu oraz dowód wpisu głównego projektanta planu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – Izby Urbanistów, zaświadczenie z terminem ważności przekraczającej datę otwarcia ofert ( załącznik nr 5)
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie usługi ( co najmniej dwie usługi – wykonany i zatwierdzony plan miejscowy o powierzchni minimum 30 ha dla terenów wiejskich – każdy) odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda ) z podaniem wartości netto zadania, zakresu wykonanego zadania, odbiorcy zadania , daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 6)
9)dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 PLN
11)parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy
Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 11.04.2007r. do godz. 12:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 11.04.2007r. o godz. 12:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2007/04/02-921056Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP numer OWP/2007/04/02-921056


Data publikacji: 2007-04-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 14 640 zł
Cena najdrozszej: 30 500 zł


Wygrywajacy: REGIOPLAN sp. z o. o
Regon: 93116798
Wolbromska 7
53-148 wrocław
Powiat Wrocławski
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 71 3380253
Fax: 71 3380253 wew. 27
Adres www: www.regioplan.pl
Adres e-mail: regioplan@regioplan.pl
Cena oferty: 14 640 zł w tym VAT 2 640 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ Ratowice cz południowa ( 282 ha ).doc
Plik do pobrania: uchwala nr XXXVIII 363 2006.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl