Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i budowy chodników, zatok, peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 na terenie Gminy Wieliczka"Powrót

Wieliczka 28.03.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i budowy chodników, zatok, peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 na terenie Gminy Wieliczka"
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16
telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i budowy chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 na terenie Gminy Wieliczka na podstawie przedłożonego opisu robót i załączonej mapy z naniesioną lokalizacją obiektów. Opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania oraz warunki odbioru zostały ujęte w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : przedmiot główny: 74.14.21.20-3

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2007r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykonali wciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dokumentację budowy lub przebudowy chodników i zatok (i) (wartość dokumentacji ustala się na minimum 25.000 zł ).
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/wym kryterium
3.Wykażą ,że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia- posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wymagane
uprawnienia i przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowe
4. spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie "spełnia"/"nie spełnia".

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i budowy chodników,zatok,peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 964 na terenie Gminy Wieliczka"

Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2007 r do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.2007 r o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Halina Windak

Data publikacji: 2007-03-30

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Przedsiębiorstwa Budowlano Projektowego „KOMBUD-PROJEKT” Zawadka 72 32-435 Krzczonów

Uzasadnienie wyboru oferty : oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia

zawarto umowę z:
Przedsiębiorstwem Budowlano Projektowym „KOMBUD-PROJEKT” Zawadka 72 32-435 Krzczonów
wartość zamówienia brutto 131.313,13 zł. słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzynaście złotych 13/100Plik do pobrania: siwz.pdf
Plik do pobrania: mapa lokalizacji obiektow.pdf
Plik do pobrania: pytania_do_SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl