Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Zakup sprzętu informatycznego".Powrót

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup sprzętu informatycznego.

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje, że na podstawie art. 38 pkt 4 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm./ została zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

pkt VI 5. - Udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt z pozycji 1 i 2, co najmniej 24 miesięcznej na sprzęt z pozycji 3 i z pozycji 4 przedmiotu zamówieni conajmniej 24 miesiące na notebook i co najmniej 36 miesięcy na projektor multimedialny (z wyłączeniem lampy);

Druk Oferty, pkt 2 - „Zestaw multimedialny nr 4”:
Notebook:…........….. miesięcy (minimum 24) lub zgodnie z gwarancją producenta w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy
Projektor multimedialny (z wyłączeniem lampy):…........….. miesięcy (minimum 36) lub zgodnie z gwarancją producenta w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy
Lampa projektora:…........….. miesięcy (minimum 6) lub zgodnie z gwarancją producenta w zależności od tego, który z okresów jest dłuższy------------------------------------------------------------------------------

Wieliczka, 2007.03.30

OR-0303/3/2007


Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup sprzętu informatycznego”Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje, że na podstawie art. 38 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm./ w dniu 29.03.2007r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Czy zamiast wyszczególnionych w SIWZ parametrów obudowy jest możliwość zaproponowania obudowy o tych samych funkcjach lecz innych wymiarach a dokładnie o wymiarach 349mm x 145mm x 399mm?”

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający informuje, że posiada meble biurowe z wnękami na jednostki centralne o wymiarach przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym proponowane wymiary obudowy nie mogą zostać zaakceptowane, gdyż rodziłoby to problemy z zainstalowaniem komputerów na stanowiskach roboczych.

-----------------------------------------------------------------------------

Wieliczka, 2007.03.29

OR-0303/3/2007


Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Zakup sprzętu informatycznego”Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje, że na podstawie art. 38 Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz.177 z późn. zm./ do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„Czy w myśl art.9 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi na małą ilość czasu pomiędzy udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia i terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza złożenie kopii certyfikatów ISO 9001 w języku angielskim?”

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiający informuje, że kopie certyfikatów ISO 9001 powinny być złożone w języku polskim a czas pomiędzy udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia a terminem składania ofert, wg Zamawiającego jest wystarczający.


----------------------------------------------------------------------------------
Wieliczka 26.03.2007

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „zakup sprzętu informatycznego”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wydział Organizacyjny, I pietro , pokój 10 telefon (012) 278-14-67 lub na stronie www.wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest „zakup sprzętu informatycznego” na podstawie wykazu ilościowego dołączonego do specyfikacji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji: do 07.05.2007.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Piotr Maszek, Piotr Jarosz.

Składanie ofert :
Zamkniętą kopertę z ofertą opisaną „oferta na przetarg nieograniczony na zakup sprzetu informatycznego nie otwierać przed 03.04.2007 r.” należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, Sekretariat Burmistrza nie później niż do 03.04.2007 r. do godz. 10.45
Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2007r o godz. 10.45

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2007r o godz. 11.05
w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, sala Magistrat.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
- spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych;
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- wykonali co najmniej 1 dostawę o podobnym przedmiocie i wartości, t.j co najmniej 90000zł;
- dostarczą sprzęt zgodny z systemem Microsoft Windows XP
- udzielą co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na sprzęt z pozycji 1, 2 i 3 i co najmniej 24 miesięcznej na sprzęt z pozycji 4 przedmiotu zamówienia;

Termin związania ofertą - 30 dni

Data publikacji: 2007-03-26

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: --------------
Odrzucono ofert: ------------
Cena najtanszej: -------------
Cena najdrozszej: -----------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na:
„Zakup sprzętu informatycznego”

W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

MK SYSTEM L.Majewski Z.Kadzik os. 2 Pułku Lotniczego 16/9 31-867 Kraków

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówienia

Wieliczka, 2007.04.03
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: formularz_do_wypelnienia.doc

 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl