Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż materiałów pędnych do wozów bojowych, motopomp, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych jednostek OSP gminy bojszowskiej oraz do samochodu służbowego i kosiarek, będących własnością Urzędu Gminy BojszowyPowrót

Bojszowy, dnia 14.04.2003r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bojszowy ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy tel. 21-89-366, fax. 21-89-071
na podstawie art. 28 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż materiałów pędnych do wozów bojowych, motopomp, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych jednostek OSP gminy bojszowskiej oraz do samochodu służbowego i kosiarek, będących własnością Urzędu Gminy Bojszowy
w okresie 01.05.2003 – 31.12.2003r.

Zamówienie obejmuje sprzedaż:
- oleju napędowego,
- etyliny 94,
- benzyny bezołowiowej,
- olejów silnikowych,
- olejów przekładniowych,
- olejów do mieszanek benzynowych pod bieżące potrzeby.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Wojciech Boruciński tel. (032)
21-90-366 wew. 44 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 9 - Sekretariacie Urzędu Gminy do 30.04.2003r., do godz. 10.00 w kopercie oznaczonej napisem: „Przetarg na sprzedaż materiałów pędnych”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 30.04.2003r. o godz. 11.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadesłania ofert pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Oferta winna zawierać ceny na dzień złożenia oferty bez bonusów w tym:
1. cenę jednostkową brutto 1 dcm sześć. każdego z rodzajów paliwa silnikowych,
2. cenę jednostkową brutto 1 dcm sześć. olejów silnikowych i przekładniowych.
Cena jednostkowa stanowi jedyne kryterium wyboru oferty.

Warunki przetargu:
- złożenie oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia),
- złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia),
- złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu warunków przetargu (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia),
- posiadanie pełnego asortymentu materiałów pędnych wraz z wymaganymi atestami,
- termin płatności 30 dni,
- całodobowa sprzedaż na stacji,
- odległość od siedziby Urzędu nie przekraczająca 10 km,
- w sytuacji gdyby nastąpił wzrost cen materiałów pędnych o więcej niż 10% w stosunku do ceny oferowanej dopuszcza się możliwość negocjacji ceny do wysokości cena z dystrybutora. W przypadku obniżki ceny obowiązuje cena z dystrybutora.


Załącznik nr 1OŚWIADCZENIE


Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.19 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.


...................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)Załącznik nr 2


OŚWIADCZENIE


Oświadczam(y), że nie spełniam(y) warunki określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


...................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)Załącznik nr 3


OŚWIADCZENIE


Oświadczam(y), że akceptuję(my) warunki przetargu nieograniczonego na „sprzedaż materiałów pędnych do wozów bojowych, motopomp, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych jednostek OSP gminy bojszowskiej oraz do samochodu służbowego i kosiarek, będących własnością Urzędu Gminy Bojszowy w okresie 01.05.2003 – 31.08.2003r.”...................................................................
(data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej)


Data publikacji: 2003-04-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -1. Do dnia 30.04.2002r. nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony przetarg nieograniczony „na sprzedaż materiałów pędnych do wozów bojowych, motopomp, agregatów prądotwórczych, pił spalinowych jednostek OSP gminy bojszowskiej oraz do samochodu służbowego i kosiarek, będących własnością Urzędu Gminy Bojszowy w okresie 01.05.2003 – 31.12.2003r.”

2. W związku z powyższym na okres od 01.05.2003 – 31.12.2003r. zamówienia na materiały pędne udzielane będą w trybie z wolnej ręki ( zgodnie z art. 71.1 pnkt. 4, Ustawy o zamówieniach publicznych ) © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl