Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowychPowrót

wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych położonych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka z podziałem na dwa zadania ,polegający na zrywaniu, profilowaniu i wałowaniu dróg oraz ścinaniu poboczy, odmulaniu lun wykonaniu rowów.
CPV- 45 23 31 42-6

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia do 20.12 .2007 r .

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1) spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
2) spełnią warunki określone w siwz,
3) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 50 000 zł .
4) posiadają co najmniej po jednej jednostce sprzętu (własnego lub dzierżawionego) niezbędnego do wykonania prac na każdy rejon (tj. samochód ciężarowy, walec min. 10 ton, koparko-spycharka, równiarka)

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający pobiera wadium w wysokości:
zadanie nr I 4 000,00 zł
zadanie nr I I 4 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych ".

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2007 r do godz. 9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2007 r o godz.10.35 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła SurówkaOgłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 15.03.2007r

Data publikacji: 2007-03-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ------------
Odrzucono ofert: ------------
Cena najtanszej: -----------
Cena najdrozszej: ----------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : „ Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych z podziałem na dwa zadania ”


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :

Zadanie nr 1

Firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz
Wierzbanowa 141 32-412 Wiśniowa

Zadanie nr 2

GRO-TRANS Andrzej Grochal Mietniów 81 A, 32-020 Wieliczka

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówieniaWieliczka 10.05.2007

W dniu 18.05.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ Remont dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych – zadanie I i II ”

Oferta ważna z najniższą ceną

zadanie I

Umowa została zawarta z :
Firma Transportowo Drogowa Andrzej Rokosz Wierzbanowa 141

Wartość brutto zadania 182 933,71 zł
Słownie : sto osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 71 /100

Zadanie 2
Umowa została zawarta z :
GRO-TRANS Andrzej Grochal Mietniów 81 A


Wartość brutto zadania 191 140,29 zł
Słownie : sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści złotych 29/100Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZGK.pdf
Plik do pobrania: przedmiar zad1i2.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl