Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu wiejskiego "Ujanowice - Kobyłczyna"Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

GMINA LASKOWA
Laskowa 643
34-602 Laskowa
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja wodociągu wiejskiego "Ujanowice - Kobyłczyna"

Wspólny Słownik Zamówień: 65110000-7
Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2011-04-30
Termin związania ofertą: 30 dni
W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej:
www.laskowa.iap.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
· w zakresie proceduralnym:
1 Joanna Jędrzejek- Karteczka - Inspektor tel. ( 018) 3333068.
· w zakresie merytorycznym:
1 Anna Gurgul - tel. (018) 3333068

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat (pok. nr 1) do dnia 2007-03-30 do godz. 09:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2 Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%


Laskowa dnia: 2007-03-13
Data publikacji: 2007-03-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: 2,40
Cena najdrozszej: ---


Wygrywajacy: Zakład Usług Komunalnych "Łącko"
Regon: 491941707
ul. Górki Zawadzkie 73 b
33-300 Nowy Sącz
Powiat nowosądecki
Wojewodztwo małopolskie
Telefon: 018 4415196
Fax: 018 4415196
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 2,40 zł za 1 m3 w tym VAT 0,16 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ - na dostawę i usługi poniżej 60 000.pdf
Plik do pobrania: Oferta wykonawcy.pdf
Plik do pobrania: Oświadczenia z art. 22 i 24.pdf
Plik do pobrania: Umowa wodociąg Ujanowice.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl