Portal Sobota - 18 wrzesnia 2021 Ireny, Irminy, Stanisława     "Nadzieja nie jest marzeniem, lecz sposobem przekształcenia marzeń w rzeczywistość" - Joseph Suenens
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt złotówkowyPowrót

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 59 z dnia 20.03.2007

POZYCJA 17773

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gołdap: wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt złotówkowy

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Gołdap, do kontaktów: Krystyna Trzasko, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6156000, fax 087 6150800, e-mail: info@goldap.pl.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.goldap.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt złotówkowy.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 6.

Główne miejsce świadczenia usług: Gmina Gołdap.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: zaciągnięcie przez Gminę Gołdap długoterminowego kredytu złotówkowego na okres od 2007 roku do 2012 roku na:

a) realizację inwestycji w wysokości 4.455.000,00 zł:

Wodociągi wiejskie i kanalizacja 1 250 000 zł

Polepszenie warunków turystyki kulturowej poprzez adaptację budynku na placówki kultury i edukacji 665 515 zł

Adaptacja obiektów powojskowych w Gołdapi na placówki rekreacyjno sportowe i muzeum realizacja 576 485 zł

Fiszka projektowa i studium wykonalności wniosków o środki unijne na wodociągi wiejskie i kanalizację 20 000 zł

Zagospodarowanie terenu po adaptacji budynku na placówki kultury i edukacji -chodniki, zakup wyposażenia pokoi 150 000 zł

Dokumentacja oraz drenaż i odwodnienie boiska 60 000 zł

Drogi: ul. Boczna - 200.000; Siedlisko - Siedlisko - 100.000;

Dokumentacja projektowa oświetlenia chodnika ul. Stadionowa 20 000 zł

Projekt oświetlenia - wybudowanie 2 słupów ul. Żeromskiego 10 000 zł

Projekt i kosztorys utwardzenia drogi Botkuny - Kolniszki - Górne

25 000 zł

Oczyszczalnia Wilkasy 160 000 zł

Przystanki - Żelazki, Botkuny, Jabramowo 40 000 zł

Szkoła Grabowo - gmina, UE - zagospodarowanie posesji wokół szkoły 113 000 zł

Szkoła podstawowa nr 1 - zagospodarowanie boiska 10 000 zł

Dokończenie budowy remizy OSP Dunajek 100 000 zł

Fiszka projektowa związana z monitoringiem miasta Gołdap: rozpoznanie kto będzie nadzorował, ile wyniesie całkowity koszt tej inwestycji, jakie ulice należy objąć tym zadaniem 10 000 zł

Projekt na budynek ul. Paderewskiego (za p. Mejerem budynek Gminy)

20 000 zł

Zagospodarowanie podwórka pl. Zwycięstwa 12 i Mickiewicza 4 50 000 zł

Plan zagospodarowania i projekty techniczne dzielnicy uzdrowiskowej

200 000 zł

Boisko w Babkach 5 000 zł

Budowa ronda w Grabowie 30 000 zł

Projekt na wszystkie ulice w mieście 280 000 zł

Zakup komputerów (dostosowania do programu \Wrota Warmi i Mazur\ - środki UE pozyskane przez Urząd Wojewódzki)75 000 zł

Rezerwa inwestycyjna 50 000 zł

OSP Górne - projekt 5 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi - remont 20 000 zł

Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz projekty techniczne między innymi: przebudowy parku (parking, oświetlenie, fontanna, zieleń) i elewacji przy Placu Zwycięstwa 100 000 zł

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: ul. Konstytucji 3 Maja (targowica) ul. Polna (obwodnica)50 000 zł

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego ul. Kolejowa 30 000 zł

Droga do uzdrowiska 30 000 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek i kredytów na inwestycje realizowane przez gminę Gołdap, w wysokości 2.818.038,00 zł;

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: a) wypełniony formularz ofertowy

b) oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych ,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem składania ofert),

d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, tj.: aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą karalności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 października 2002r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1661),

f) dowód wniesienia wadium,

i) oświadczenie o zastrzeżeniu ochrony praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: wartość szacunkowa zamówienia- 260.948 EURO

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 31.12.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: wysokość wadium -11.000,00 złotych

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,

- aktualny statut banku,

- zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych,

- bilans banku (rachunek zysków i strat) za 2005 rok,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w SIWZ, Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP - 17 na zasadzie spełnia - nie spełnia, czyli zero jedynkowo. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goldap.pl.

Opłata:

Warunki i sposób płatności:

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2007 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.05.2007, godzina 10:15, Urząd Miejski w Gołdapi,Plac Zwycięstwa 14, pokój nr 10.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 16.03.2007.

Data publikacji: 2007-03-20

WYNIKI PRZETARGU

Urząd Miejski w Gołdapi informuje, iż w postępowaniu przetargowym wzięło udział 3 oferentów na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt złotówkowy, ogłoszony w BZP Nr 59 z dnia 20-03-2007 r.
Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi Nr 66/III/2007 r. z dnia 12-03-2007 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrała jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2:

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie
Centrum Korporacyjne w Ełku
ul. Wojska Polskiego 54
19-300 EŁK

Marża bankowa podana w punktach procentowych będąca obok WIBORU – u elementem składowym oprocentowania kredytu – 0,00%

Jednorazowa prowizja bankowa podana w punktach procentowych liczona od kwoty udzielonego kredytu - 0,80%.


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl