Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnegoPowrót

Czernica, dnia 20 marca 2007r.
L.dz. 0621/ 23/2007

WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego.

Marka: AUTOSAN
Typ: H 9-20
Nr rejestracyjny: DWR U 653
Rok produkcji: 1991
Liczba miejsc siedzących : 39
Pojemność: 6540 ccm
Przebieg km : 255 410
Cena wywoławcza : 9 500,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych )

1.Przetarg odbędzie się dnia 6 kwietnia 2007r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy
Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( sala sesyjna )
2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł ( słownie:
jeden tysiąc dwieście złotych ) w terminie do dnia 2 kwietnia 2007r. w kasie Urzędu
Gminy Czernica w godzinach 8:00 – 14: 00 lub na konto w Banku Spółdzielczym Oława
Oddział Jelcz Laskowice nr konta 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001.
Termin wpłaty wadium upływa dnia 2 kwietnia 2007r.
Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Gminy Czernica.
3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 100,00 zł ( słownie: sto złotych )
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia autobusu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę autobusu jest zobowiązany w terminie 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto podane jak w pkt. 2
Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Czernica.
7. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego – bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Czernica.
8. Sprzedaż autobusu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
9. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 28 lub telefonicznie 071-318-01-77 wew. 26
10. Autobus można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z kierowcą tel. 609-162-241
11. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
12. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Data publikacji: 2007-03-20
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl