Portal Niedziela - 27 listopada 2022 Franciszka, Kseni, Maksymiliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany"Powrót

Wieliczka 14.03.2007 r.


O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Przebudowę drogi nr 9 Mała Wieś - Strumiany ” .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa drogi nr 9 Mała Wieś – Strumiany na długości 1,006 km polegająca na:
- rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
- czyszczeniu urządzeń odwadniających
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej

CPV- 45 23 31 31-6

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia - 4 miesiące od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1)spełniają warunki art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
2)spełnią warunki określone w siwz,
3)wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości co najmniej 200 000zł.
4)udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wadium - Zamawiający pobiera wadium w wysokości 9 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„Przebudowa drogi nr 109 Mała Wieś - Strumiany „.

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2007 r do godz. 9.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2007 r o godz.10.05 w siedzibie zamawiającego:

Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna.

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 14.03.2007r

Data publikacji: 2007-03-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


GRO-TRANS Andrzej Grochal Mietniów 81 , 32-020 Wieliczka

W dniu 18.05.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 9 Mała Wieś – Strumiany ”

Oferta ważna z najniższą ceną

Umowa została zawarta z :
GRO-TRANS Andrzej Grochal Mietniów 81 A


Wartość brutto zadania 531 629,70 zł
Słownie : pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 70/100Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przedmiary.pdf
Plik do pobrania: projekt.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl