Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na przygotowanie kosztorysów inwestorskich - 5 zadańPowrót

Wieliczka 19.03.2007 r.

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
Wartość zamówienia poniżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
zad. 1. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projektu modernizacji
przewodów kominowych ul. Klaśnieńska 27.”
zad. 2. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projektu modernizacji
przewodów kominowych ul. Klaśnieńska 29.”
zad. 3. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projektu modernizacji
przewodów kominowych ul. Klaśnieńska 31.”
zad. 4. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projekt przebudowy
budynku Park Mickiewicza 1.”
zad. 5. „Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowej
ul. Dembowskiego 28-32 A”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Budynków i Lokali ul. Limanowskiego 32 , pokój 5
telefon 012 278-63-12 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia : CPV 74232000-4
Zakres robót obejmuje wykonanie :
kosztorys inwestorski z przedmiarem robót – 5 egzemplarzy
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót– 5 egzemplarzy
pozyskanie wszelkich wymaganych prawem warunków, opinii i uzgodnień wraz z opłatami za te uzgodnienia – dot. zad. 4 i 5
pozyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności dotyczy zad. 4 i 5
Dokumentacja winna być również wykonana w formie elektronicznej w formacie Word, pliki kosztorysowe Excel, PDF, pliki graficzne w JPG, BMP, WMF, TIFF.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : zad. 1-3 30 dni od podpisania umowy
zad. 4-5 90 dni od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 i 2 Ustawy
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację architektoniczną ( wartość dokumentacji ustala się minimum 10.000 zł ).
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie stosownego wykazu usług z którego co najmniej jedna usługa spełnia w/w kryterium.
3.Wykażą ,że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia- posiadają uprawnienia wymagane prawem budowlanym oraz wykażą przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentów potwierdzających wymagane
uprawnienia i przynależność do okręgowej izby samorządu zawodowego.
4. Spełniają warunki określone w SIWZ.

Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
zad. 1. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projektu modernizacji
przewodów kominowych ul. Klaśnieńska 27.”
zad. 2. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projektu modernizacji
przewodów kominowych ul. Klaśnieńska 29.”
zad. 3. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projektu modernizacji
przewodów kominowych ul. Klaśnieńska 31.”
zad. 4. „Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, projekt przebudowy
budynku Park Mickiewicza 1.”
zad. 5. „Wykonanie projektu na przebudowę kanalizacji fekalnej i burzowej
ul. Dembowskiego 28-32 A”.

Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2007 r o godz.11.15

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2007 r o godz. 11.30 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Dorota Gawlik, Grażyna Gumuła, Janusz Lepiarz


Data publikacji: 2007-03-19


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl