Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Przebudowę chodnika ulicy Piłsudskiego w Wieliczce"Powrót

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M
wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „ Przebudowę chodnika ulica Piłsudskiego w Wieliczce ”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu . Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego na długości 1 174 m polegająca na wykonaniu robót przygotowawczych , ziemnych , regulacji pionowej studzienek i zaworów , wykonanie podbudowy , ustawienie krawężników , ściek z kostki betonowej , wykonanie nawierzchni z betonowej kostkowej brukowej grubości 8 cm - pow. 2 453 m2,
Chodniki ruchu pieszego CPV- 45 23 31 20 6
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia - 4 miesiące od podpisania umowy

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1.Spełniają warunki art. 22 ust. l i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art.24 ust.1 i 2ustawy PZP.
2.spełniają warunki określone w siwz,
3.wykonali w ciągu ostatnich 5 lat , co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej
100 000 zł.
4.udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wymagane wadium - 10 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
„ Przebudowa chodnika ulica Piłsudskiego ”

Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2007 r do godz.09.50

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.04.2007 r o godz.10.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej .
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 14.03.2007r

Data publikacji: 2007-03-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ------------
Odrzucono ofert: -------------
Cena najtanszej: ------------
Cena najdrozszej: ----------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : „ Przebudowa chodnika ulica Piłsudskiego w Wieliczce ”


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o.
30-701 Kraków ul. Zabłocie 21


Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówieniaWieliczka 10.05.2007

W dniu 18.05.2007 roku zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ Przebudowa chodnika ulica Piłsudskiego ”

Oferta ważna z najniższą ceną

Umowa została zawarta z :
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych „HALUX” Sp. z o.o.
30-701 Kraków ul. Zabłcie 21


Wartość brutto zadania : 448 771,62 zł
Słownie : czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 62/100Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: przedmiar_specyfikacje_techniczne.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl