Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont chodnika przy drodze gminnej od skrzyżowania w Niedźwiedziu do posesji Ośrodka Zdrowia w Porębie WielkiejPowrót

IOGK.341-6/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: CPV: 45233222-1.
Remont chodnika przy drodze gminnej od skrzyżowania w Niedźwiedziu do posesji Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej. Zadanie nie jest podzielone na części
Zakres robót obejmuje rozbiórkę krawężnika betonowego i nawierzchni z płytek betonowych na odcinku 340 mb, ułozenie krawężnika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. ułozenie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej –386,25 m2 plus zjazdy 56,25 m2. Regulacja studzienek telefonicznych 5 sztuk i naprawa nawierzchni bitumicznej 68 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ślepy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2007 r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
e) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakres której wchodziły roboty remontów lub budowy chodników o wartości minimum 50 000 złotych każda wraz dołączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań,
f) dysponują kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub z odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być członkiem izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,
2. Sposób oceny spełniania warunków :
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z pkt 6 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

8.Wymagane nie wymagane w tym postępowaniu.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, w terminie: do 26.03.2007, godz.9,00.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 26.03.2007 roku o godz. 915. w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.

11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Niedźwiedź , dnia 16.03.2007 r. Wójt Gminy – Janusz Potaczek

Zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 16.03.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-03-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 78757,84 złotych
Cena najdrozszej: 96493,30 złotych


Informacja o podpisaniu umowy.
W dniu 05.04.2007 r. podpisano umowę na realizację niniejszego zadania z wybranym Wykonawcą Firma: "Janda" sp. z o.o. z siedzibą Łostówka 271, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie. tel/fax (018) 3310242. Wybrany Wykonawca spełniał warunki uczestnictwa wyboru, złożył ofertę najtańszą na kwotę 78.757,84 złotych.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Specyfikacja Techniczna.doc
Plik do pobrania: Rodos KS.htm
Plik do pobrania: lokalizacja.pdf
Plik do pobrania: modyfikacja1.doc
Plik do pobrania: Powiadomienie o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl