Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"Powrót

I-2228/7/07-1
OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 EURO
na: "Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"
Zamawiający: Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul Powstania Warszawskiego 1
1.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
2.Określenie przedmiotu zamówienia
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
CZEŚĆ I:
1.Wymiana 11 szt. okien o łącznej pow. 25,08 m2 na okna z PCV uchylno-rozwieralne oraz 3 szt drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, o podziale zgodnie z załączonym do przedmiaru rysunkiem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
2.Wymiana parapetów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych stalowych na parapety z blachy powlekanej
3.Wykonanie poprawek tynkarskich ościeży na styku z wymienionymi oknami od strony zewnętrznej i wewnętrznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 2.
CZĘŚĆ II
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie drzwi wewnętrznych, ułożenie paneli podłogowych w pokojach i płytek ceramicznych w korytarzu w budynku przy ul Sienkiewicza 2.
CZ ĘŚĆ III
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie drzwi wewnętrznych i ślusarki
w budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 1
CZĘŚĆ IV
Wykonanie i montaż krat wewnętrznych w budynku przy ul. Powstania Warszawskiego 1
CZĘŚĆ V
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie drzwi wewnętrznych, malowanie dachu w budynku przy ul. Limanowskiego 32
CZĘŚĆ VI
Montaż ścianek działowych, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie pomieszczeń biurowych i korytarza, malowanie stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych i naświetli w budynku przy ul. Pocztowej 1.
CPV : 45421125-6, 45410000-4, 45442100-8, 45442100-8,

3.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
4.Termin realizacji zamówienia: 15 maja 2007
5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp
2) spełniają warunki określone w siwz,
3) udzielą 3 letniej, a dla CZĘŚCI I-10 letniej gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty,
6.Kryteria oceny ofert-cena 100%
7.Termin składania ofert: do dnia 23.03.2007r. godz. 10.50 w Sekretariacie Burmistrza MiG Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego1
8.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
9.Termin otwarcia ofert: 23.03.2007 godz. 11.00 w sali Magistrat, ul.Powstania Warszawskiego 1
10.Informacje na temat przetargu udziela: Liliana Duda, tel. (012) 278-23-66, 278-63-59 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr7, w godzinach 8°° - 16°° fax (012) 289-32-00.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
13.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
Wieliczka, dnia 15.03.2007 r.

Data publikacji: 2007-03-15

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -------------
Odrzucono ofert: -------------
Cena najtanszej: ------------
Cena najdrozszej: -----------


OGŁOSZENIE
dotyczące przetargu nieograniczonego na
"Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka"Zamawiający na wniosek Komisji Przetargowej z dnia 27.03.2007r. Zamawiający na podstawie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:

- dla części I zamówienia oferty nr 6 złożonej przez: Firmę Handlowo- Usługową Bogdan
Miłek, ul. Lipowa 7 , 30-702 Kraków, na kwotę 33 588,34 zł
- dla części II zamówienia oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LI-BET" Chorągwica 168, 32-020 Wieliczka, na kwotę 20 068,98 zł.
- dla części III zamówienia: oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LI-BET" Chorągwica 168, 32-020 Wieliczka, na kwotę 8 056,56 zł
- dla części IV zamówienia: oferty nr 10 złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-
Montażowe INSTSAL-BUD s.c. os.1000-lecia 66/9, 31- 610 Kraków, na kwotę 4 995,97 zł
- dla części V zamówienia: oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LI-BET" Chorągwica 168, 32-020 Wieliczka ,na kwotę 38 390,92 zł
- dla części VI zamówienia: oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"LI-BET" Chorągwica 168, 32-020 Wieliczka, na kwotę 17 613,87 zł


Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze, gdyż cena była jedynym kryterium oceny ofert.


Wieliczka, 27.03.2007r.
Plik do pobrania: SIWZ_z_zalacznikami.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje_techniczne.pdf
Plik do pobrania: PRZEDMIARY_rysunki_okna_krata.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl