Portal Piatek - 2 grudnia 2022 Balbiny, Ksawerego, Pauliny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2007" - zmiana terminu składania i otwarcia ofertPowrót

Uwaga !!! z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana daty otwarcia ofert na dzień 23.03.2007 roku,g.11:15, a za tym terminu składania ofert na dzień 23.03.2007 r., do godz.11:00.

Wieliczka 14.03.2007

O G Ł O S Z E N I E
O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2007”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, Wydział Organizacyjny, I pietro , pokój 10 telefon (012) 278-14-67, lub e-mail'em po uprzednim zapytaniu wysłanym na adres : ug@wieliczka.eu

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest „dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych / drukarki /użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2007” według sukcesywnie przedkładanych przez Wydział Organizacyjny zamówień w ciągu roku na podstawie wykazu ilościowego dołączonego do specyfikacji.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Termin realizacji : do 31.12.2007 na podstawie sukcesywnie składanych przez Wydział Organizacyjny zamówień

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Piotr Maszek, Piotr Jarosz – Wydział Organizacyjny
tel. (12) 278-14-67
e-mail: ug@wieliczka.eu

Składanie ofert :
Zamkniętą kopertę z ofertą opisaną „oferta na przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń peryferyjnych użytkowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w roku 2007 nie otwierać przed 22.03.2007 r.” należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, Sekretariat Burmistrza nie później niż do 22.03.2007 r.23.03.2007 r., do godz. 9:50 11:00. Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2007 r., o godz. 9:50 11:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.03.2007 r o godz. 10:00 11:15
w siedzibie zamawiającego: Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, sala Magistrat.

Kryterium wyboru ofert - cena 100%

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
posiadają stosowną, wydaną bezpośrednio na siebie decyzję zezwalającą na transport, zbieranie, i gospodarkę zużytymi materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 62 poz 627). i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. O obowiązku przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami.
wykonali w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie),przynajmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
spełniają kryteria zawarte w SIWZ
spełniają kryteria zawarte w Ustawie Prawo zamówień publicznych
spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

Termin związania ofertą - 30 dni

Data publikacji: 2007-03-14


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: formularz_do_wypeln.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl