Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów; Czarnochowice; Kraków- Dworzec Płaszów"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów – Czarnochowice – Kraków- Dworzec Płaszów ”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32, pokój 16, telefon 012 278-32-53. Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
„ Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów – Czarnochowice – Kraków – Dworzec Płaszów”
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV – 60112200-8
CPC – 71211, 71213
Ilość wozokilometrów do wykonania od dnia 16.04.2007 do dnia 31.12.2007 na terenie
w Gminie Wieliczka wynosi 33.707,60 km
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia od dnia 16.04.2007 do dnia 31.12.2007 r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :

1. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu .
2. Wykażą,że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają odpowiednie licencje t.j. Wykonawcy muszą posiadać licencję wymaganą przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U Nr 2004 poz.2088 z 2004r) na prowadzenie transportu zbiorowego osób oraz udokumentować, że nie jest prowadzone przeciwko nim postępowanie o odebranie licencji i postępowanie dotyczące nieprawidłowego wykonywania regularnych przewozów krajowych.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie dokumentów /licencji/
3.Wykażą posiadanie taboru samochodowego jakim dysponuje Wykonawca niezbędnego do wykoniania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony przez złożenie stosownego wykazu taboru samochodowego
4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (wartość ubezpieczenia na kwotę 100.000 zł)
Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiona polisa
5. wniosą wymagane wadium
6. .spełniają warunki określone w SIWZ.
Ocena powyższych warunków opierać się będzie na zasadzie „spełnia”/„nie spełnia”.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji

Wymagane wadium - 1.300 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie Węgrzce Wielkie -Kokotów – Czarnochowice – Kraków”

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2007 r do godz.11.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2007 r o godz.11.15 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala konferencyjna Magistrat

Termin związania ofertą - 30 dni .

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia,Bernadetta Matoga


Data publikacji: 2007-03-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : "Świadczenie usług komunikacyjnych w
zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie
Węgrzce Wielkie - Kokotów - Czarnochowice - Kraków - Dworzec Płaszów"Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

zgodnie z art. 93 pkt 1 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : \\\"Świadczenie usług komunikacyjnych w
zakresie transportu publicznego na terenie Gminy Wieliczka na trasie
Węgrzce Wielkie - Kokotów - Czarnochowice - Kraków - Dworzec Płaszów\\\"Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

zgodnie z art. 93 pkt 1 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

Plik do pobrania: dowoz specyfikacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl