Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi).Powrót

IOGK.341-2/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl -osoba do kontaktu Elżbieta Kmietowicz.

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

3.Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można również otrzymać na wniosek Wykonawcy, przekazany pisemnie lub faxem, zawierający: nazwę Wykonawcy, adres, nr tel, nr fax, NIP, osobę do kontaktu. Opłata 10 złotych – warunki płatności w kasie lub na konto Zamawiajacego Nr 91 88080006 0020 0200 1153 0002 Bank Spółdzielczy Mszana Dolna o/ Niedźwiedź. Dowód uiszczenia opłaty 10 złotych należy dołączyć do wniosku o wydanie SIWZ.

4. Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: CPV 45221100-3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Budowa mostu na potoku Konina, km 3+180 (dz.ew.wp 2577) w ciągu drogi gminnej do osiedla Trojaki (dz.ew.3902) w Koninie km 2+346,5 ( odbudowa po powodzi).
Dane techniczne: Ustrój nośny płytowy, żelbetowy, zespolony z dżwigarami stalowymi NP. 550, stanowi adaptację projektu typowego. swiatło mostu – 12,88 m, długość mostu – 16,50 m, rzedna spodu konstrukcji – 540,75, rozpiętość teoretyczna – 15,4 m, ukos mostu - 600 , ustrój nośny mostu – płyta żelbetowa 15-18 cm gr., beton B-30, klasa obciążenia – C, samochód 40 t, podpory – przyczółki betonowe, beton B-30, na fundamentach betonowych szer. 1,60 m, szerokość mostu – 5,00 m, szer. użytkowa – 4,60 m ( między poręczami), nawierzchnia na moście – masa asfaltobetonowa 4+5 cm, poręcze stalowe z płaskowników, nawierzchnia na dojazdach – masa mineralno asfaltowa 6 cm.
Szczegółowy opis, przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2007 r.

7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 mosty o wymiarach co najmniej zbliżonych do przedmiotu zamówienia i wartości zadania minimum 250 000 złotych każdy wraz dołączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych zadań,
- dysponują osobą z wymaganymi prawem uprawnieniami budowlanymi do budowy mostów mającą pełnić funkcję kierownika budowy.
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z pkt 6 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z wzorem załącznik Nr 2 do SIWZ.
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru załącznik Nr 3 do SIWZ.
- dokument stwierdzający, że osoba która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiada uprawnienie budowlane w zakresie budowy mostów oraz zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.
- wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywali część robót (załączyć jeżeli wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy pomocy podwykonawców). Wykaz powinien zawierać: wykaz robót które mają zostać zlecone podwykonawcy, wartość robót, nazwy i adres podwykonawców, - wzór wykazu zał Nr 4 do SIWZ.
- oświadczenie wykonawcy (zamieszczone w treści oferty) że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ

Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej wiarygodności.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum każdy ze wspólników i każdy z członków konsorcjum musi oddzielnie złożyć dokumenty wyszczególnione w pkt 6.1, 6.2, 6.3, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6 podmioty składają łącznie.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z przepisem art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum ( wymienić firmy wchodzące w jego skład z podaniem pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący jako konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika (wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). Wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki, jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2, 6.3 składa odpowiednio dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku ( Dz.U. 87, poz. 605).
Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Również dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

8.Wymagane jest wniesienie wadium; Wykonawca winien wnieść, wadium w wysokości 5.000 złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych) najpóźniej w terminie do dnia 11.04.2007 roku do godziny 900 w kasie Urzędu Gminy Niedźwiedź lub w formie pieniężnej na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej o/Niedźwiedź Nr konta 09 880800060020020011530023

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - najniższa cena, cena - 100 %.

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9,
w terminie: do 11.04.2007, godz.9,00.
2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 11.04.2007 roku o godz. 915. w Domu Kultury, Niedźwiedź 130 - Rynek - parter - sala narad Urzędu Gminy.


11.Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

12.Umowa ramowa – nie dotyczy.

13.Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy

14.Aukcja elektroniczna- nie dotyczy

Niedźwiedź , dnia 08.03.2007 r.
Wójt Gminy – Janusz Potaczek

Przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji, zamieszczono na stronie internetowej gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.03.2007.r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-03-08


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Budowa przedmiar.xls
Plik do pobrania: Konina ogólny.jpg
Plik do pobrania: most w Koninie do os Trojaki.pdf
Plik do pobrania: Orientacja konina.jpg
Plik do pobrania: Poprzeczny Konina.jpg
Plik do pobrania: SST most Konina.pdf
Plik do pobrania: Sytuacja Konina.jpg
Plik do pobrania: modyfikacja1.doc
Plik do pobrania: wyjasnienia1.doc
Plik do pobrania: Unieważnienie.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl