Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź Powrót

IOGK.341-3/2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, woj. małopolskie, tel.(018) 3317 002, fax (018) 3317057. e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl

2. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.)zwanej dalej ustawą.


3. Adres strony internetowej na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.niedzwiedz.iap.pl w formie załącznika do ogłoszenia pn. Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź.

4. Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi związane z wywozem nieczystości stałych z terenu Gminy Niedźwiedź w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na koncesjonowane wysypisko śmieci. Odpady te gromadzone są w kontenerach KP-7 o pojemności 7 m3. Kontenery te rozmieszczone są na terenie Gminy Niedźwiedź. Szacunkowa ilość odpadów do wywiezienia 460 m3 miesięcznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zadanie nie jest podzielona na części.

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: 01.04.2007 roku do 31.12.2007 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte złożonych przez Wykonawcę dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z pkt 6 SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

8.Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: - cena 100 pkt za najniższą cenę za wywózu 1 metra sześciennego - waga 100 %.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233, pokój nr 9, do dnia 16.03.2007 roku, godz.9,00.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

11. Umowa ramowa – nie dotyczy.
12. Dynamiczny system zakupów - nie dotyczy
13. Aukcja elektroniczna- nie dotyczy.
Wójt Gminy Janusz Potaczek

Umieszczono na stronie internetowej gminy, portalu UZP i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.03.2007r.
Zdjeto z tablicy ogłoszeń w dniu........................


Data publikacji: 2007-03-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 28,89 PLN za wywóz 1 metra sześciennego
Cena najdrozszej: 28,89 PLN


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" sp. z. o.o.
34-451 Tylmanowa, pś. Rzeka 133 te/ (018) 2625095, fax (18) 2625353.
Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano w dniu 26.03.2007 roku.
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: MODYFIKACJA.doc
Plik do pobrania: Powiad_wyb.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl