Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy NawojowaPowrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa”.

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa” w dniu 30 marca 2007 r. udzielił zamówienia Z.P.H.U. ANMAR Jerzy Jędrzejczyk , 33-335 Nawojowa – Frycowa.

Uzasadnienie:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez Z.P.H.U. „ANMAR” Jerzy Jędrzejczyk z siedzibą we Frycowej.
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
nazwa zamówienia:
„Dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa”.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów betonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Nawojowa tj.
1. ściek betonowy 50x50x12 – szacunkowa ilość 50 sztuk
2. ściek betonowy 50x38x33 - szacunkowa ilość 300 sztuk;
3. ściek betonowy 75x40x20 - szacunkowa ilość 200 sztuk;
4. ściek betonowy 75x40x25 - szacunkowa ilość 400 sztuk;
5. ściek betonowy 75x40x40 - szacunkowa ilość 400 sztuk;
6. ściek betonowy 70x40x40 - szacunkowa ilość 200 sztuk;
7. rury betonowe zbrojone Ø50x0,75 - szacunkowa ilość 50 sztuk;
8. rury betonowe zbrojone Ø60x0,75 - szacunkowa ilość 40 sztuk;
9. kręgi betonowe zbrojone Ø80x0,75 - szacunkowa ilość 20 sztuk
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego.
Oferenci muszą wykazać, że oferowane wyroby posiadają aprobaty techniczne lub odpowiednie deklaracje zgodności.

kod CPV: 28.81.42.00-3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r. – sukcesywnie na polecenie Zamawiającego ze wskazaniem ilości i miejsca dostawy.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym .
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 dostawę o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena 100 pkt
Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-03-19 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-03-19 o godz. 09:10


12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Data publikacji: 2007-03-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl