Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach "Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na " Przebudowę drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach "

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach na długości 2350 m polegająca na:
wyznaczeniu trasy w terenie , wykonaniu robót ziemnych , odwodnienie korpusu drogowego , wykonanie podbudowy , ułożenie ścieków , wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 6411m2

CPV- 45 23 31 20-6

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia 30.06.2008 r .
w tym I etap do kwoty 290 000 zł do dnia 30.09.2007 r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP
- spełniają warunki określone w siwz,
- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączeniem
dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie
- udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wymagane wadium - 10 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Przebudowa drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach"

Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2007 r do godz.10.15

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2007 r o godz.10.50 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 22.02.2007r


Data publikacji: 2007-03-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -----------
Odrzucono ofert: ----------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ----------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 228,205,134,89 w Golkowicach ”


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :


GRO TRANS Andrzej Grochal Mietniów 81 A , 32-020 Wieliczka


Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówieniaWieliczka 23.04.2007
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna Golkowice.pdf
Plik do pobrania: siwz - Golkowice.pdf
Plik do pobrania: Golkowice-przedmiar robot.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl