Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Osiedlowej w Wieliczce"Powrót

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę ulicy Osiedlowej w Wieliczce"

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Limanowskiego 32 , pokój 16 telefon 012 278-32-53 . Dostępna również na stronie www.wieliczka.eu .
Cena SWIZ bezpłatna .

Określenie przedmiotu zamówienia :
Przebudowa ulicy Osiedlowej na długości 580 m polegająca na:
- roboty drogowe podbudowa , krawężniki , odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej ,
chodnik , nawierzchnia asfaltowa
- przebudowie sieci energetycznej SN i NN
- przebudowa sieci teletechnicznej NETIA
- przebudowa studni kablowych
- przebudowa sieci wodociągowej
- zabezpieczenie istniejącego gazociągu pod jezdnią
CPV- 45 23 31 40-2 , 45 23 13 00-8 , 45 23 12 23-4 , 45 31 11 00-1

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia 30.06.2008 r .
w tym I etap do kwoty 290 000 zł do dnia 30.09.2007 r

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. l ustawy PZP tj.
- spełniają warunki określone w siwz,
- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączeniem
dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie
- udzielą 3-ch letniej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami specyfikacji.

Wymagane wadium - 12 000,00 zł

Kryterium wyboru ofert - cena 100%.

Oferty należy złożyć w Sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1. Oferta ma być umieszczona w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem :
"Przebudowa ulicy Osiedlowej"

Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2007 r do godz.10.15

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2007 r o godz.10.35 w siedzibie zamawiającego:
Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 - sala konferencyjna

Termin związania ofertą - 30 dni .

Uprawnieni do kontaktu z oferentami :
Teresa Kuchnia , Bogumiła Surówka

Ogłoszenie zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych dnia 22.02.2007r


Data publikacji: 2007-03-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: ---------
Odrzucono ofert: ---------
Cena najtanszej: ---------
Cena najdrozszej: ---------


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie : „ Przebudowa ulicy Osiedlowej ”


W w/wym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez :


Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25


Uzasadnienie wyboru oferty: oferta ważna posiadająca najniższą cenę wykonania zamówieniaWieliczka 23.04.2007 r

W dniu 22.10.2007 roku zawarto umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie " Przebudowa ulicy Osiedlowej w Wieliczce "

Umowa została zawarta z Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 30-019 Kraków ul. Mazowiecka 25 Wartość brutto 82 573,28 zł
słownie: Osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 28/100Plik do pobrania: siwz-ulica Osiedlowa.pdf
Plik do pobrania: opis techniczny-przebudowa Osiedlowej.pdf
Plik do pobrania: plan sytuacyjny.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot drogowe.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot kable en.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot przebudowa sieci tel.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot wod-sciek.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot zabezp.gazociagu.pdf
Plik do pobrania: ogolne warunki.pdf
Plik do pobrania: przedmiar robot st.kablowe.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl