Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uszyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla wsi Dobrzykowice - część północna (osiedle mieszkaniowe przy ulicy Widawskiej)Powrót

Czernica, dnia 5 marca 2007r.


L.dz. 341/P - 14/2007


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej do 60 000 euro
na
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla wsi Dobrzykowice – część północna
( osiedle mieszkaniowe przy ulicy Widawskiej )

1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla wsi Dobrzykowice – część północna ( osiedle mieszkaniowe przy ulicy Widawskiej )
Kod wg CPV – kategoria CPC 12/kod CPC 86711
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
1)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
2)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
3)dysponują osobami ( które będą wykonywać zamówienie) posiadającymi wymagane prawem
uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej, budowlanej, elektrycznej i drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i muszą być one wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
4)dysponują osobą na stanowisko Kierownika Zespołu Projektantów, posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie w branży inżynierii sanitarnej oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego i musi być ona wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
5)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jedną usługę ( jeden projekt z zakresu kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 2 km) odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
6)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 PLN
7)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty i oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna
6)pełnomocnictwo do reprezentowania gdy ofertę składa pełnomocnik
7) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, z załączeniem kserokopii odpowiednich uprawnień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz dowód ich wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zaświadczenie z terminem ważności przekraczającej datę otwarcia ofert ( załącznik nr 5)
8)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług ( jeden projekt z zakresu kanalizacji sanitarnej o długości sieci co najmniej 2 km) odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem nazwy projektu, daty wykonania, wartości netto projektu, odbiorcy projektu ( załącznik nr 6)
9)dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 PLN
11)parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( nieodpłatnie ) można nabyć w Urzędzie Gminy
Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
14.Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 13.03.2007r. do godz. 9:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 13.03.2007r. o godz. 9:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
a)Pan Marian Zaraś – tel. 071-318-01-77 wew. 36 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9:00 do 14:00 )
b)Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 wew. 26 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9:00 – 14:00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP :
numer OWP/2007/03/05-1280054Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP numer OWP/2007/03/ 05-1280054Data publikacji: 2007-03-05

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 67 100,00 zł
Cena najdrozszej: 141 841,60 zł


Wygrywajacy: LC-ECOLSYSTEM -Czesław Nahrebecki
Regon: 932987186
Tęczowa 57
53-601 Wrocław
Powiat Wrocław
Wojewodztwo Dolnośląskie
Telefon: 71 795 70 78
Fax: 71 795 70 78
Adres www:
Adres e-mail: ecolsystem@op.pl
Cena oferty: 67 100,00 zł w tym VAT 12 100,00 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- dokumentacja projektowa Nadolice Wlk.doc
Plik do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl