Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowychPowrót

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zm./ Wójt Gminy Nawojowa informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych” w dniu 23 marca 2007 r. udzielił zamówienia F.H.U. JANEKS Janusz Kucharski z siedzibą w Nawojowej 496.

Uzasadnienie:
Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalna liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych”.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) /t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami/ Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wybrał do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez F.H.U. JANEKS Janusz Kucharski z siedzibą w Nawojowej 496.

Uzasadnienie:
Oferta złożona przez w/w Oferenta otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (800 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa
nazwa zamówienia:
„Wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych”.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Gmina Nawojowa-Wójt Gminy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.nawojowa.sacz.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
A. Przedmiotem zamówienia jest wynajem środków transportowych oraz sprzętu do wykonywania robót ziemnych, drogowych, niwelacyjnych i załadunkowych, tj.
1. Koparki o pojemności łyżki min. 0,6 m3;
2. Koparko – spycharki typu lekkiego;
3. Walca drogowego;
4. Ładowarki o pojemności łyżki min. 1m3 ;
5. Spycharki gąsienicowej o mocy powyżej 100 KM;
6. Samochodu samowyładowczego o ładowności powyżej 10 ton;
7. Samochodu samowyładowczego o ładowności do 10 ton;
8. Samochodu o ładowności powyżej 20 ton;
B. Wynajem w/w sprzętu następować będzie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, o którym wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź pisemnie przynajmniej na dwa dni przed planowanym wynajęciem.
C. Od czasu pracy sprzętu odliczany będzie:
- czas dojazdu do miejsca pracy i czas powrotu z pracy,
- okres niesprawności sprzętu.
Faktyczna ilość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
kod CPV:
45500000-2
45520000-8
60129100-9
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r. - każdorazowo według potrzeb Zamawiającego.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- w ramach zarejestrowanej działalności wykonują usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania.
b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- dysponują niezbędnym sprzętem tj. koparką o pojemności łyżki min. 0,6 m3, koparko - spycharką typu lekkiego, walcem drogowym, ładowarką o pojemności łyżki min. 1m3, spycharka gąsienicową o mocy powyżej 100 KM, samochodem samowyładowczym o ładowności powyżej 10 ton, samochodem samowyładowczym o ładowności do 10 ton, samochodem o ładowności powyżej 20 ton wraz z obsługą posiadającą wszelkie stosowne uprawnienia i pozwolenia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:
wadium nie wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena 100 pkt
Zamawiający będzie oceniał każdą pozycję cenową oddzielnie.

Wynik
Oferta, która łącznie za wszystkie pozycje cenowe uzyskała maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53- sekretariat

do dnia 2007-03-12 do godz. 09:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2007-03-12 o godz. 09:10

12) termin związania ofertą

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Data publikacji: 2007-03-02
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl